באר היטב על אורח חיים תקכח

סעיף אעריכה

(א) עירובי:    ואם הניח עירובי חצירות לי"ט סומך עליו גם לשבת מ"א והמניח בע"פ יש לכלול ג"כ י"ט ויאמר כל שבתות וימים טובים עש"ת ש"א סכ"ט די"ט שחל בה"ו ואנשים רוצים לילך על היריד בי"ט האיך יתנהגו.