פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים תלח

סעיף אעריכה


(א) ולבדוק אותו החדר ששם נכנס:    ואם לא ידענו לאיזה חדר נכנס היינו ב' בתים ריש סימן תל"ט ס"ב. מ"א.


(ב) עכבר לפרר:    וה"ה כלב ותרנגול. אחרונים.


(ג) שחזקתו שאכלו:    אפי' לא ביטלו. ב"ח ט"ז ח"י.


(ד) צריך לחזור ולבדוק:    ואם יש בו דעת נאמן לומר שאכלו. מ"א.

סעיף בעריכה


(ה) כזית חמץ:    אבל פחות מכזית א"צ סולם להורידו וסגי בביטול. ח"י.