באר היטב על אורח חיים שצז

סעיף בעריכה

(א) בינונית:    היינו אורך ב' מנעלים מנעל א' מקום מצב הרגל ומנעל הוי בין רגל לרגל מהרי"ו סע"ה ובסימן ש"א ס"א.

סעיף געריכה

(ב) כליו:    מיירי במלבוש ועיין סי' ת"ג. מ"א.

סעיף העריכה

(ג) לרועה:    אפי' לרועה עכו"ם עיין ססי' ת"א. מ"א.

(ד) לשני:    אע"פ שמעי"ט מסרה לשניהם ובי"ט בירר דבריו שמסרה לאחד מהן אפ"ה הוי כרגלי שתיהן לפי שלא בירר דבריו מעי"ט.

סעיף זעריכה

(ה) כרגלי:    אפילו עירב רועה ד' אלפים לרוח א' אינו מעכב על מי שלקחו ממנו מלהוליכה לרוח שכנגדו. רש"י עיין ט"ז.

סעיף יעריכה

(ו) שניהם:    לפי שבין השמשות ינק כל אחד מחבירו.

סעיף יבעריכה

(ז) העיסה:    ולא אמרינן דליבטל מים ומלח בעיסה דכיון שבאו לתקן העיסה ה"ל כמין במינו ולא בטל בדשיל"מ עיין סי' תקי"ג ועיין סי' שי"ח סס"ט.

סעיף ידעריכה

(ח) אותה העיר:    ואם עירב אחד מהעיר יכולים להוליכן עמו וה"ה אם נתנן לעכו"ם אבל מילאן עכו"ם אין יכול להוליכן אלא למקום שכל אנשי העיר יכולין לילך. מ"מ ר"ן מ"א.

סעיף טועריכה

(ט) המושכים:    אפי' אין נובעין כיון דניידי לא קנו שביתה.

(י) הנובעים:    אע"פ שאין יוצאין חוץ ממקום נביעתן. מ"א.

(יא) מחוץ:    גשמים היורדים בי"ט סמוכים לעיר הם כרגלי אנשי אותה העיר וכ"ש כשירדו לתוך העיר עצמה דלא קנו שביתה באוקיינוס או בעבים דמניד נייד שם יש"ש גמרא. ומשמע בתוספות דף מ"ו דתוך התחום מקרי סמוך לעיר. מ"א ע"ש.