באר היטב על אורח חיים שצו

סעיף אעריכה

(א) באמצען:    ובסי' שמ"ט מבואר שיכול לברר לאיזה רוח שירצה הד' אמות ע"ש ס"ד עיין מ"א.