באר היטב על אורח חיים שצח

סעיף אעריכה

(א) אריכא:    פירוש שאין רחבה כארכה.

סעיף דעריכה

(ב) שנתקצר:    או שלא נשאר מן הקשת עד שם ב' אלפים. טור.

סעיף העריכה

(ג) בית דירה:    אע"פ שאין דרין בה.

סעיף ועריכה

(ד) ארבע:    ואם אין בה רוחב ד"א אע"פ שארוכה כמה לא מיקרי בית עיין סימן שמ"ה.

(ה) ומערה:    הבורגנין שעושין שומרי הגנות ושומרי העיר אין נמדדין עמה מפני שהם עראי ודוקא במקום דשכיחי גנבי או גשמים ששוטפין אותן. ב"י.

(ו) כעיר:    עיין מ"א שכתב שיש כאן ט"ס ע"ש.

סעיף זעריכה

(ז) בית א':    אא"כ עומד בתוך ע' לעיר.

סעיף טעריכה

(ח) מפתח:    פי' מבית החיצון.

סעיף יעריכה

(ט) באהלים:    שאין קבועים במקום אחד אלא יושבין כאן זמן מה ואח"כ הולכים למקום אחר אבל אם קבועים במקום אחד הוי כעיר. מ"א.

סעיף יאעריכה

(י) ישיבתה:    פירוש מן הבתים ולא מן החומה אם אין בחומה בית דירה.