פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים שפה

סעיף אעריכה


(א) צדוקי:    ואע"פ שמחלל שבת במילי דרבנן מ"מ אנוסים הם דמנהג אבותיהם בידיהם.

סעיף געריכה


(ב) מומר:    ואם חילל שבת בחד זימנא לא מקרי מומר עיין ביורה דעה סי' י"א.

סעיף דעריכה


(ג) שהמיר:    כתב בגינת ורדים כלל ג' סי' כ"ב דאם השכיר מן הגזבר אפי' שאחר העירוב ח"ו המיר א' משכונות ישראל מועיל העירוב שנעשה קודם ההמרה לפי ששכרו מן הגזבר נכנס בשכירות זו גם בתים יחידים מישראל שיהיו היחידים טפילין למרובין וכללות המרובים מתקיימות השכירות בידם עיין שם.