פתיחת התפריט הראשי

סעיף העריכה


(א) בירק:    ונ"ל דלפתות דידן מערבין בהן חיין דלא גרע מבשר חי עיין מ"א.

סעיף ועריכה


(ב) צלי:    ואפי' יש מקומות שאוכלים אותו בלא פת בטלה דעתן אצל כל אדם גמ'.


(ג) מבושל:    ושיעורו כדי שמביאין ממנו לקינוח ב' סעודות וכן כל כיוצא בזה. מ"מ מ"א.

סעיף חעריכה


(ד) בתרומה:    ועכשיו אין שום תרומה ראוי לאדם. כנה"ג עי' סימן תנ"ז.

סעיף טעריכה


(ה) ואסור:    ואם נתנו ב' המבואות שתופן בחצר זו בכלי א' ה"ל כולן כאחד ומותר לטלטל ממבוי זה למבוי זה כמ"ש רסי' שע"ח. מ"א ע"ש.


(ו) במבוי:    כלומר בבתים שבמבוי דאלו ששבתו במבוי עצמה שרי כמ"ש רסי' שע"ב. מ"א ועיין בגינת ורדים כלל ג' סי' כ"ב.