פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים שפד

סעיף אעריכה


(א) ברשות:    נ"ל דעכו"ם שיש לו חוב על הבית מיקרי ברשות מ"א עיין שם.

סעיף בעריכה


(ב) בין בחזקה:    ועכ"פ אינן אוסרים פחות מלמ"ד אם אין רגילין לבוא ואם יש לישראל רשות להניח כלים בחדרם אין אוסרים עיין סי' שע"ב סי"א. מ"א.