באר היטב על אורח חיים שנא

סעיף אעריכה

(א) ג"ט:    פי' המזחילה מונחת סמוך לגג ג' טפחים ואמרינן לבוד ושם גג על זה והוי כמוציא מגג לר"ה אבל מותר לקלוט מן האויר אפילו ידו תוך ג' למזחילה ולא שייך בזה לבוד דהא עכ"פ אינו מוציא מרה"י ממש ואין בחיוב הוצאה אלא במוציא ממש מרה"י ועיין ט"ז.

(ב) מן הגג:    לא חשיב כגג.

(ג) ד' על ד':    דהוי כרמלית.

(ד) מעשרה:    דגזרינן שמא יהא רחב ד' והוי רה"י ואסור ועיין מ"א.