באר היטב על אורח חיים שנג

סעיף אעריכה

(א) מזה:    ודוקא למעלה מיו"ד דהוי מרה"י לרה"י דרך מקום פטור אבל למטה מיו"ד אסור. רמב"ם.

(ב) אסור לזרוק:    משום גזירה דלמא מיגנדר ונפל ואתא לאתויי ואע"ג דבס"ג כתב רמ"א דבדבר רחב אין איסור בכל הכלים שאני הכא הוא זורק מגבוה לנמוך או להיפך וצריך לאמן ידיו משא"כ התם שהוא מניח. ט"ז.

סעיף בעריכה

(ג) ואוסרין:    אפילו אין בתחתון ד'. מ"א.

(ד) אסור:    דוקא כלים ששבתו בתוך הבית עיין סי' שע"ב ס"ו.