באר היטב על אורח חיים שנ

סעיף אעריכה

(א) יעבירם:    ואם העביר חייב. ראב"ד.

סעיף בעריכה

(ב) וישתין:    ואם השתין או רק חייב דמחשבתו משוי ליה מקום וה"ה לזורק בפי הכבשן או בפי כלב. מ"א.