פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים קעג

סעיף בעריכה


(א) אחר:    ואפשר דבזמן הזה אין סכנה כ"כ דהרבה דברים נזכרים בש"ס בהם סכנה לרוח רעה ושאר דברים והאידנא אינו מזיק דנשתנו הטבעיות וגם הכל לפי טבע הארצות מ"א עי' ביורה דעה סי' קט"ז ס"ג ובאבן העזר סי' קנ"ו.