פתיחת התפריט הראשי

באר הגולה (רבקש) על אורח חיים יז

סעיף אעריכה

(א) אע"ג דכתיבמנחות מג א.

סעיף בעריכה

(ב) נשים ועבדיםשם וכר' שמעון. הרי"ף, ורא"ש בשם התוס'.

(ג) טומטום ואנדרוגינוסרמב"ם הלכות ציצית ג ט.

סעיף געריכה

(ד) קטן היודעסוכה מב א.