אלון בכות (אייבשיץ) על איכה ב ט

<< | אלון בכות על איכהפרק ב' • פסוק ט' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


איכה ב', ט':

טָבְע֤וּ בָאָ֙רֶץ֙ שְׁעָרֶ֔יהָ אִבַּ֥ד וְשִׁבַּ֖ר בְּרִיחֶ֑יהָ מַלְכָּ֨הּ וְשָׂרֶ֤יהָ בַגּוֹיִם֙ אֵ֣ין תּוֹרָ֔ה גַּם־נְבִיאֶ֕יהָ לֹא־מָצְא֥וּ חָז֖וֹן מֵיְהֹוָֽה׃


טבעו בארץ שעריה. מה שדייק המקונן דוקא שעריה יובן עפ"י מ"ד בגמ' אמר שמואל הנביא שקלתני כמשה ואהרן מה משה ואהרן לא בטלו מעשה ידיהם בחייהם אף אני לא יתבטלו מעשה ידי בחיי דמזה מוכח דמעשה ידיהם של צדיקים אין בטלים בחייהם. וידוע דדוד עשה השערים של בהמ"ק ודוד מלך ישראל חי וקים. וז"ש טבעו בארץ שעריה ולא שלטה בהם יד האומות וק"ל: או יאמר דהנה זה השער לה' צדיקים יבאו בו היינו שערים המצויינים בהלכה ועיקר התורה. ובזה צדיקים יבאו בו דהם אין צריכים לסייג ולגדר דלא יגעו באיסורי דאורייתא. וז"ש המקונן טבעו בארץ שעריה היינו עיקר התורה דעברו על איסורי דאורייתא והטעם אבד ושבר בריחיה שנתבטלו הגדרים והסייגים וק"ל: מלכה ושריה בגוים אין תורה ידוע דר' מאיר הי' בא מגרים וכן שמעיה ואבטליון היו גרים. ולפום ריהטא יש לתמוה על מה עשה ה' ככה שיבואו גדולי ישראל מהעו"ג. רק נראה דלעתיד יתוכח הקב"ה עם העו"ג דבאמת אם הי' להם לב להבין אמרי בינה וסודי תורה ג"כ לא היו נסוגים אחור אך באשר שלא הבינו דבר וחצי דבר מה לעשות עוד. ולכך העמיד הקב"ה מהם אנשי חיל בתורה בעלי מדע שיכולים לדרוש על כל קוץ וקוץ תלי תלים כמו ר"ע וכדומה ונסתרה טענתם. וז"ש מלכה ושריה היינו מלכי רבנן בגויה ואע"פ אין תורה וק"ל: גם נביאיה לא מצאו חזון. ידוע ב' מאות שנה קודם החורבן נתבטלו כל ע"ג שבעולם שלא יאמרו יראתם עשה זאת וז"ש גם נביאיה לא מצאו חזון וק"ל: