איכה רבה א לג

<< · איכה רבה · א · לג · >>


לג.    [ עריכה ]

מן בת כתיב, א"ר אחא יש לנו מנה אחת יפה זה הקב"ה, שכתוב בו (תהלים טז, ה): "ה' מנת חלקי וכוסי"
"כָּל הֲדָרָהּ".
זה הקב"ה, שנאמר (שם קד, ב) "הוד והדר לבשת".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "כָּל הֲדָרָהּ" זו סנהדרין, דכתיב (משלי לא, כה): "עוז והדר לבושה".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "כָּל הֲדָרָהּ" אלו תלמידי חכמים דכתיב (ויקרא יט, כא): "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "כל הדרה" אלו המשמרות דכתיב (דה"ב כ, כא): "ומהללים להדרת קדש".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "כָּל הֲדָרָהּ" אלו התינוקות. א"ר יהודה בא וראה כמה חביבין תינוקות לפני הקב"ה, גלתה סנהדרין ולא גלתה שכינה עמהם, גלו משמרות ולא גלתה שכינה עמהם, וכיון שגלו תינוקות גלתה שכינה עמהם, הלא הוא דכתיב "עוֹלָלֶיהָ הָלְכוּ שְׁבִי לִפְנֵי צָר" מיד "וַיֵּצֵא מִבַּת צִיּוֹן כָּל הֲדָרָהּ"
"הָיוּ שָׂרֶיהָ כְּאַיָּלִים".
א"ר יהודה כשהן רכים משולים ככבשים, שנאמר (ישעיה ה, יז): "ורעו כבשים כדברם" וכשהן קשים משולין כאילים, שנאמר "היו שריה כאילים".

ר' סימון בשם ר' שמעון בר אבא ור' שמעון בן לקיש בשם ר' יהושע מה אילים הללו בשעת שרב הופכין פניהם אלו תחת אלו, כך היו גדולי ישראל רואין דבר עבירה והופכין פניהם ממנו, אמר להם הקב"ה תבא שעה ואני עושה לכם כן,

"וַיֵּלְכוּ בְּלֹא כֹחַ לִפְנֵי רוֹדֵף".
, ר' עזריה בשם ר' יהודה בר' סימון אמר בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בגבורה של מעלה כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (תהלים ס, יד): "באלהים נעשה חיל" ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום, כביכול מתישין כח גדול של מעלן דכתיב (דברים לב, יח): "צור ילדך תשי" ר' יהודה בר' סימון בשם ר' לוי בר' טרפון בזמן שישראל עושין רצונו של הקדוש ברוך הוא מוסיפין כח בגבורה של מעלה כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (במדבר יד, יז): "ועתה יגדל נא כח ה'" ובזמן שאין עושין רצונו של הקב"ה כביכול מתישין כח גדול של מעלן, והולכין גם הם בלא כח לפני רודף.

ר' הונא ור' אחא ור' סימון בשם ר' שמעון בן לקיש, ורבנן בשם ר' חנינא היה אדם אומר לחבירו בירושלם, הקריני דף אחד ואומר לו אין בי כח, השניני פרק אחד אומר לו אין בי כח, אמר להם הקב"ה תבא לכם שעה ואני עושה לכם כך "וילכו בלא כח לפני רודף", א"ר אחא כשם שלא גלו ישראל אלא ברודף מלא, כך אינן נגאלין אלא בגואל מלא דכתיב (ישעיה נט, כ): "ובא לציון גואל" מלא כתיב.