אור החיים על דברים יח א

<< אור החיים על דברים • פרק יח
א • יג • יד • טז • כ • כא • כב • 


"לא יהיה לכהנים וגו' ונחלה לא יהיה וגו'".

כפל הכתוב הענין לומר שהגם שעברו ונתנו להם נחלה אותה נחלה לא תקום לזכותם, והוא אומרו "ונחלה לא יהיה וגו'".

וטעם סמיכות מצוה זו למצות המלך, לומר שהמלך שוה לעם במצות האמורים בענין לתת להם מתנותיהם ולא ירום לבבו מאחיו לבלתי סור מן המצוה שמצוה ה' לכללות ישראל: