אבן עזרא על בראשית כה לב

<< אבן עזרא על בראשית • פרק כה
א • ג • ו • ח • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


וטעם הנה אנכי הולך למות — שבכל יום ויום הוא מסתכן בעצמו כאשר יצא לצוד, שמא יהרגוהו החיות, ויתכן שימות קודם אביו: