תשובות ריב"ש/רצא

רצא - טוליטולהא להר' יהודה בן אשר נר"ועריכה

שאלת     ראובן נדר או נשבע שלא יאכל ענבים ולא ילבש בגדי משי ואחר כן שאל לחכם על קצת נדרו, ר"ל על הענבים או על בגדי המשי, והותר לו — אם יכול לאכול ענבים וילבש בגדי משי מטעם כי נדר או שבועה שהותר מקצתו הותר כולו, כדאמרינן בנדרים: האומר קונם שאני נהנה לכלכם והותר לאחד מהם הותרו כולן, ואם אמר "לך ולך ולך" הותר הראשון הותר השני. או אם נאמר כי לא דמי לזו, כי בעלמא כשהוא נדר שאינו נהנה, היא הפעולה אחת, ובזה נאמר הותר מקצתו הותר כולו, או גם כן אם נדר שלא יאכל ענבים ותמרים, מאחר שהאכילה אחת היא אמרינן הותר מקצתו הותר כולו. אבל בראשונה בענבים ובבגדי משי הם פעולות משונות, ולא אמרינן בה הותר וכולי.


תשובה     נראה שלא הותר לשניהם, דשתי שבועות הן, שהרי אם עשאן שתיהן בהעלם אחד חייב שתים. וגם אין לומר בהן שיהיו מצטרפין. וכיון שהן כב' שבועות מוחלקות, צריך היתר לכל אחת ואחת כמו שכתב הרמב"ם ז"ל פרק רביעי מהלכות נדרים, דאם אמר שאיני נהנה לזה לזה לזה צריכין פתח לכל אחד ואחד, וכן כל כיוצא בזה. והוא שפסק בכאן דלא כר' שמעון, דסבירא ליה עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד; אלא כיון דאמר "לזה לזה", בלא וא"ו, הרי הוא כאילו אמר "שבועה לכל אחד ואחד".

והכא נמי, כיון שאם עשה שתיהן בהעלם אחד חייב שתים – שתי שבועות הן, דלא גרעי אכילה ולבישה לחלק מאכילה ושתיה, דאי אמר "שבועה שלא אוכל ושלא אשתה" ואכל ושתה חייב שתים, כדאמרינן בפרק שבועות שתים בתרא. ואף על גב דשתייה בכלל אכילה היא ואין שבועה חלה על שבועה, אפילו הכי, כיון דהדר אמר "שלא אשתה" – גלי דעתיה דכי אמר ברישא "שלא אוכל", לאכילה בלחוד נתכוון, וכי הדר אמר "שלא אשתה" לאו שבועה על שבועה היא. ומכל מקום, אף על פי שכללןב בשבועה אחת חשבינן להו כשתי שבועות לחייב עליהם שתים בהעלם אחת, אף על פי שאם אמר "שבועה שלא אוכל תאנים וענבים" ואכלו אינו חייב אלא אחת, אלא אם כן במסרב בו חבירו, וכן נמי ב"שבועה שלא אשתה יין וחלב ודבש" כדאיתא התם. אלמא אף על פי שאין המינין מחולקין בפעולה אחת, מכל מקום חילוק הפעולות מחלקות, ואף על פי שהן דומות קצת, כגון אכילה ושתייה, דהא שתיה בכלל אכילה – אפילו הכי, כיון דאין שוות לגמרי – דאכילה לאו בכלל שתיה – מחלקות. כל שכן כשהן פעולות מוחלקות לגמרי, כאכילה ולבישה שהן מוחלקות.


נאם יצחק ב"ר ששת זלה"ה


הערותעריכה

הערה א: שם העיר טולדו כאשר היתה תחת שלטון מוסלמי - ויקיעורך.

הערה ב: לאכילה ולשתייה. - ויקיעורך.