תשובות ריב"ש/סז

תשובה סזעריכה

עוד שאלת מה שאמרו באבל "שלשים לגיהוץ ולתספורת" -- כבוס בגדים כבגדי פשתן הם בכלל או לאו. שאם אירע אבל לשום אדם יוכל להחליף החלוק אשר עליו הדבוק לבשרו או המכנסים או המגבעות אשר על ראשו עד תם שלשים יום כי כל אלה הם מבגדי פשתן או לאו.


תשובה:    תוך שבעה שהוא אסור בתכבוסת אסור ללבוש אפילו כלי פשתן מכובס דתניא (מו"ק יז, ב) "תכפוהו אביליו זה אחר זה הכביד שערו מקל בתער ומכבס כסותו במים...אמר רב חסדא זאת אומרת אבל אסור בתכבוסת", כלומר מדלא התירו אלא בתכפוהו אבליו, הא אחר אסור לכבס כל שבעה במים, אף על פי שאינו גיהוץ. ואפילו בכלים ישנים מכובסים ואין צריך לומר חדשים. ואפילו בכלי פשתן אסור דשלח רב יצחק בר גיורי משמיה דרבי יוחנן אף על פי שאמרו כלי פשתן אין בהם משום גיהוץ אבל אסור ללבשן בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה ואין שבעה של אבלות פחותין משבת של תשעה באב אלא חמורין ממנו בכל מקום. ואפילו מטפחות הידים והשלחן -- הכל אסור. תדע דהא בטלי קצרי דבי רב לגמרי. וכן כתב הרמב"ן ז"ל בספר תורת האדם.

אבל בגזרת שלשים שהוא אסור בגיהוץ -- כלי פשתן אין בהם משום גיהוץ. והגיהוץ הוא שהבגדים של צמר שפין ומחליקין אותם באבן של שיש או של זכוכית, וגם הישנים מכבסים אותם במכבש ומצהבין אותם וחוזרין כחדשים. אבל כלי פשתן הישנים אין הגיהוץ מחזיר אותן לחדושן ועדיין ניכר בהן שחקותם, ולזה אמרו שאין בהם משום גיהוץ. ואפילו בכלי צמר תנינא בברייתא (מו"ק כג, א) "כל שלשים יום לגיהוץ אחד כלים חדשים ואחד כלים ישנים היוצאין מתחת המכבש רבי אומר לא אסרו אלא כלים חדשים בלבד...אביי נפיק בגרדא דסרבלא" (רוצה לומר לפי שלא היה חדש), "רבא נפיק בחימוצתא רומיתא סומקתי חדתי כרבי שמעון בן אלעזר" -- ר"ל שאפילו היה חדש היה יוצא בה לפי שלא היה לבן אלא אדום דסבר כרשב"א שלא אסר אלא בחדשים ולבנים. וקיימן לן כרשב"א דהלכה כדברי המיקל באבל, וגם דרבא עביד עובדא כותיה.

ואם כן הדבר ברור דכל שכן בכלי פשתן ישנים שמותר לכבסן וללובשן בתוך שלשים ואפילו מגוהצין. והרמב"ם ז"ל התיר כלי פשתן אפילו חדשים ולבנים ומגוהצין. אבל הרמב"ן ז"ל אסר בחדשים אפילו כלי פשתן כי לא הוזכר בהן הגיהוץ להתיר אלא בישנים. אבל בתר דקיימא לן כרשב"א שלא אסרו בגזרת שלשים אלא לבנים וחדשים -- כלי צמר וכלי פשתן שוים הן, וכולם(?) ישנים מותרין ואפילו מגוהצין, וחדשים ולבנים אסורין. אבל העולם נהגו איסור אפילו בכלי פשתן ואפילו בכבוס שלנו. אבל היינו נוהגין בברצלונה להלביש יום אחד החלוק והמגבעות לאחר ואחר כך לובש אותן האבל. וכן הוא מתיר בעמודי גולה.