תשובות ריב"ש/לט


תשובה לטעריכה

עוד שאלת אם ראוי להחזיר הסימן לתוקע שהפסיק בסימן תשר"ת בין שברים לתרועה כדעת הרמב"ן ז"ל.

תשובה:    כבר ידעת כי דעת רבינו תם ז"ל שאפשר להפסיק בין שברים לתרועה דתשר"ת דגנח ויליל בשימה אחת לא עבדי אינשי. אבל הרמב"ן ז"ל חלק עליו דהא תרועה אחת היא ואין ראוי להפסיק בה ואף על פי שהן קולות מחולקין אינן יותר מחולקין מפשוטה ושברים או תרועה אליבא דר' יהודה שהוא מצריך לעשותם בנשימה אחת משום דסבירא ליה דמצוה אחת הן כדאיתא בפרק החליל (דף נג:) והוא הדין בשברים ותרועה לדידן. אמנם מצאתי לרש"י ז"ל שפירש בפרק החליל אין בין תקיעה לתרועה לא כלום לא היה מפסיק בינתיים אלא כדי נשימה ואם הפי' הוא כן ראית הרמב"ן ז"ל משם דחויה.

ומכל מקום אין נראה כן והדעת נותנת והסברא מכרעת דכיון דתרועה אחת היא צריך לעשותן בנשימה אחת ואם לא עשה כן מחזירין אותו וכן דעת הר"י בן גיאת ז"ל והרא"ש והרשב"א ז"ל וכן האחרונים ז"ל והר"ן ז"ל וכן נוהגין בכל המקומות וכן תקנתי במליאנ"ה וכן ראוי לעשות להוציא מידי ספק.

זהו מה שנראה לי בשאלותיך וחתמתי שמי יצחק ב"ר ששת זלה"ה