תשובות ריב"ש/לב

תשובה לבעריכה

עוד שאלת אם היה אפשר בתקון זה אם היה מותר ליקח מגליוני ספר תורה שנקרע בגזרה ולדבק בהם או אם הוא ירידה.

תשובה:    נראה בודאי שאסור שאפילו לכתוב עליו מזוזה אסור שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה וכל שכן לדבק בו הקרע שאינו משמש אלא מעשה דבק בעלמא ומאחורי הספר.

ודע כי החזן שגלל ספר תורה בתוך התיק טעה‏[1] דבמסכת מגילה (דף לב.) גרסינן כשהוא גוללו גוללו מבחוץ וכשהוא מהדקו מהדקו מבפנים ופי' בו מחוץ לתיק כדי שלא יקרע ואף על פי שיש מפרשים בענין אחר מבחוץ לצר התופס אותו אלא שיהיו פני הספר כלפי פני הגולל, גם הפירוש הראשון נכון וצריך להזהר בו.