תרומת הדשן/א/פ

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה פעריכה

בני אדם הקונים בשר ושוחטים מערב יו"ט ואין מולחים אותה אלא ביו"ט שפיר דמי או לא:

תשובה יראה דלכאורה אסור הוא דהכי כתוב בהדיא במרדכי פ"ק דביצה לאסור בשם רבינו אפרים אמנם אחד מהגדולים קבל מרבותיו דלא נהגינן בההיא כמרדכי דהדבר ידוע שהבשר השוהה במלח מפיג טעמו. מיהו נראה שיש להשיב על קבלה זו מהא דאיתא באשירי בהגה"ה פ"ק דביצה מהא דרב אדא מלח גרמא גרמא משום פסידא שלא יסריח הבשר התירו הערמה זו משמע אדרבה כשהבשר שוהה בלא מלח איכא פסידא טפי ויש לתרץ קצת דההיא איירי ביום ראשון או ביום שני והוא ע"ש דאי לא מלח ליה האידנא מסריח עד יום ג' אבל מ"מ מעיו"ט ליו"ט לא מסריח ואדרבא משבח טפי משאם הי' מולחו ושוהה במליחה ובכל דהו מחלקין לענין מליחת בשר ביו"ט משום דאין עבוד באוכלין כדכתב באשירי אהא דמוליח אדם כמה חתיכות אע"פ שא"צ אלא לאחד א"כ יש לסמוך אקבלה דלעיל. אמנם מסתפקינא בדגים שקרעו אותם מעיו"ט אי שרי למולחם ביו"ט דדילמא משום דהמליחה מעלה טפי לדגים מלבשר אסור דאמרינן פ' מפנין בשר תפל מותר לטלטל דחזי למיכל ודג תפל אסור לטלטלו דלא חזי למיכל אבל דג מלוח מותר לטלטלו דחזי נמי למיכל חי וכיון דמועלת בהן המליחה א"כ שייך בהו עיבוד טפי כדאמרינן פ' ח' שרצים אמר רב נחמן מריש הוה מלחנא פוגלא אמינא אפסדה ליה כו' וא"כ יש להחמיר בדגים טפי אך אדרבה נראה לעינים שיש מיני דגים שבשרם רך שמתקלקלים בשהייה מועטת במלח ובודאי מפיגים טעמן טפי מבשר ואינהו ודאי שרי ויש ג"כ מיני דגים שאדרבה אם שוהין במלח משביחים ואינהו ודאי צריך למולחן מעיו"ט: