תרגום/אסתר/י

א ושוי מלכא אחשורוש כרגא על ארעא והפרכי ימא:

ב וכל עובדא דתוקפיה וגבורתיה ופירוש רבות מרדכי די רבייה מלכא הלא אנון כתיבין על ספר פתגמי יומיא למכי מדאי ופרסאי:

ג מטול מרדכי יהודאה פתשגר דמלכא אחשורוש גזברא יסבא דיהודאי רב על כל אממיא ומסוף עלמא ועד סופיה אשתמע ליה שמעיה וכל מלכיא דחילו מקמיה וכד מדכרין ליה מזדעזעין מניה הוא מרדכי דמי לכוכב מוגהא דמזהר ביני כוכביא ודמי לשפרפרא די נפק בעדן צפרא והוא רבהון דיהודאי ורעי בסגיאותהון דאחוי ותבע טבתא לעמיה וממלל שלמא לכל זרעיתה: