תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים למתן רשיון לשידורי לוויין)

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים למתן רשיון לשידורי לוויין) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים למתן רשיון לשידורי לוויין), התשנ״ח–1998


ק״ת תשנ״ח, 1172; תשס״א, 963; תשס״ו, 314.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6מז(1) ו־6מח לחוק הבזק, התשמ״ב–1982 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”אמצעי שליטה“, ”מנוי“ ו”מפיק ערוץ“ – כהגדרתם בסעיף 6א לחוק, בשינויים המחויבים;
”בעל זכות“ – בעל ענין כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968, וכן בעל שליטה כהגדרתה להלן;
”בקשה“ – בקשה לרשיון, לחידושו או לשינויו;
”החזקה“ – כמשמעותה בסעיף 4ד לחוק;
”המועצה“ – המועצה שנתמנתה לפי סעיף 6ב לחוק;
”המינהלת“ – מינהלת הסדרת השידורים לציבור שהוקמה על פי החלטת ממשלה מס׳ 2444 מיום ז׳ באב התשנ״ז (10 באוגוסט 1997);
”השר“ – שר התקשורת;
”מיקבץ“ (tier) – ערוץ, אחד או יותר, לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין, הניתן למנוי, לפי בחירתו, במחיר נקוב;
”מבקש“ – מי שהגיש לשר בקשה לפי תקנות אלה;
”נושא משרה“ – כהגדרתו בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג–1983;
”ציוד קצה לווייני“ ו”שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין“ – כהגדרתם בסעיף 6מג לחוק;
”רשיון“ – רשיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין;
”שליטה“ – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בה, חזקה גם על אדם או תאגיד שהוא שולט בתאגיד אם התקיים בו אחד מאלה:
(1)
בידו השיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה מסוג כלשהו, או שלא קיים גורם המחזיק, לבד או יחד עם אחר, אמצעי שליטה מסוג כלשהו בשיעור העולה על שיעור אחזקותיו באותו סוג של אמצעי שליטה;
(2)
בידו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן הנפקה של אמצעי שליטה בתאגיד או החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם.

פרק ב׳: הגשת בקשה והטיפול בה

סימן א׳: מתכונת הבקשה

מסמכי הבקשה
(א)
בקשה תוגש לבודק כאמור בתקנה 4(א) כשהיא מודפסת וערוכה לפי סדר הענינים והסעיפים שבתוספת (להלן – השאלון).
(ב)
מבקש יפרט בבקשתו באופן מלא ומדויק את כל המידע הנדרש בשאלון, ויצרף לבקשתו את כל המסמכים המפורטים בשאלון.
הצהרה על עובדות, חתימה ואימות מסמכים
(א)
לגבי עובדות הכלולות בבקשה שהן בידיעתו האישית של מבקש, יצהיר בבקשה שהן נכונות, ולגבי עובדות אחרות, יציין שאינן בידיעתו האישית ויצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.
(ב)
בקשה תיחתם בידי המבקש, ואם הוא תאגיד – תיחתם בידי מי שהוסמך לחתום עליה בשמו, ויצורף לה אישור חתום בידי עורך דין או רואה חשבון בדבר סמכות החותם לחתום בשם התאגיד.
(ג)
כל מסמך שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת בידי עורך דין או רואה חשבון לענין התאמתו למקור.

סימן ב׳: הטיפול בבקשה

הגשת בקשה ובחינה ראשונית
(א)
השר ימנה גורם מקצועי שיכול שיהיה המינהלת (להלן – הבודק) לבדיקת מסמכי הבקשה לפי סימן זה.
(ב)
הבודק יבחן בחינה ראשונית את מסמכי הבקשה וישלח הודעה בכתב למבקש על אחת מאלה:
(1)
הבקשה הוגשה כנדרש לפי תקנות אלה, נמסרו המסמכים הדרושים והומצא המידע הנחוץ לשם מתן החלטה בה ועל כן היא תקינה (להלן – בקשה תקינה);
(2)
יש לערוך בבקשה שינויים או להמציא מידע ומסמכים נוספים, הכל כפי שיפורט בהודעה.
תיקון או השלמת בקשה ודיווח
(א)
מבקש ימלא אחר הודעה כאמור בתקנה 4(ב)(2) ויגיש לבודק בקשה מתוקנת או מידע משלים, לפי הענין.
(ב)
תקנה 4(ב) תחול גם על בקשה שתוקנה או הושלמה לפי תקנת משנה (א).
(ג)
מבקש ידווח לבודק לאלתר על כל שינוי בנתוני בקשתו; מבקש שהוא תאגיד ידווח כאמור על כל שינוי בהחזקות בעלי זכות בו.
גילוי מידע, המצאת מסמכים ובחינה ענינית
(א)
מבקש יגיש לבודק, בכל עת שיידרש לכך, כל מידע או מסמך, לרבות לענין כל בעל זכות במבקש או נושא משרה במבקש או בבעל זכות בו, הנדרש לדעת הבודק לשם בחינת בקשתו כאמור בתקנת משנה (ב).
(ב)
בקשה תקינה תיבחן בידי הבודק לענין עמידתה בתנאים למתן רשיון לפי פרק ג׳; הבודק יביא בפני השר את ממצאיו.
התייעצות עם המועצה
(א)
השר, לאחר עיון בבקשה ובממצאי הבודק, יעבירם למועצה לשם קבלת חוות דעתה (להלן – התייעצות עם המועצה), בצירוף כל מידע ומסמך שהיו לפני הבודק.
(ב)
המבקש יגיש לפי דרישת המועצה שנמסרה לו באמצעות הבודק, כל מידע או מסמך נוסף הנדרש, לדעתה, לשם ייעוץ לשר כאמור בסעיף 6מו לחוק.
(ג)
המועצה תביא את חוות דעתה המנומקת בפני השר.
החלטת השר
(א)
השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה, לתת למבקש רשיון לשידורים ולשירותים המבוקשים, כולם או חלקם, בתנאים שיקבע, וכן רשאי השר לדחות את הבקשה.
(ב)
החלטת השר כאמור בתקנת משנה (א) תינתן למבקש בתוך 90 ימים מיום הגשת הבקשה ואולם השר רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את מועד מתן החלטתו כאמור לתקופות נוספות של 90 ימים כל אחת.
(ג)
השר רשאי להתנות את תחילת השידורים והשירותים בהמצאת פרטים נוספים בידי המבקש או במילוי תנאים הנדרשים לדעת השר לשם קיום השידורים והשירותים.

פרק ג׳: תנאים למתן רשיון

סימן א׳: כשירות, תנאים והגבלות

הגדרות
”גוף מוחזק“ בידי יחיד או תאגיד – גוף שיחיד או תאגיד הוא בעל זכות בו;
”גוף מחזיק“ בתאגיד – בעל זכות בתאגיד;
”גוף קשור“ לתאגיד – גוף אשר גוף מחזיק הוא בעל זכות בו.
אופן חישוב שיעור החזקות בעקיפין
שיעור החזקות בעקיפין ייקבע לפי המפורט להלן –
(1)
לבעל שליטה בתאגיד, תיוחס החזקת אמצעי השליטה שבידי התאגיד, במלואה;
(2)
לבעל זכות שאינו בעל שליטה בתאגיד, תיוחס החזקת אמצעי השליטה שבידי התאגיד לפי שיעור החזקותיו בתאגיד של בעל הזכות.
כשירות ותנאים לקבלת רשיון [תיקון: תשס״א]
(א)
לא יינתן רשיון למבקש שמתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא בעל זכיון לשידורי כבלים לפי החוק, גוף המוחזק בידי בעל זכיון כאמור או גוף המחזיק בו או הקשור אליו;
(2)
הוא בעל זכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש״ן–1990 (להלן – חוק הרשות השניה);
(3)
הוא נושא משרה בגוף מאלה המנויים בפסקאות (1) ו־(2);
(4)
הוא תאגיד אשר נושא משרה כאמור בפסקה (3) שולט בו;
(5)
הוא תאגיד אשר נושא משרה כאמור בפסקה (3) הוא בעל זכות בו או נושא משרה בו ואינו שולט בו;
(6)
הוא תאגיד אשר 75% או יותר מאמצעי שליטה כלשהו בו מוחזקים בידי מפיק ערוץ;
(7)
הוא מפלגה כמשמעותה בחוק המפלגות, התשנ״ב–1992, או שהוא נציג או שלוח של מפלגה או שהוא גוף הקשור לסיעה כמשמעותו בחוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973, או שהוא גוף אחר בעל זיקה למפלגה אשר עלול לעשות ברשיון שימוש לקידום מטרותיה של מפלגה;
(8)
הוא גוף שמתן הרשיון לו עלול לנגוד את טובת הציבור או עלול להוות סיכון לבטחון המדינה.
(ב)
לא יינתן רשיון למבקש אשר בשניים או יותר מן המחזיקים באמצעי השליטה בו מתקיימות אחת מהמגבלות הקבועות בתקנת משנה (א), וסך כל אחזקותיהם באמצעי השליטה בו עולה על השיעור המותר למחזיק אחד לפי אותה מגבלה.
(ג)
לא יינתן רשיון למבקש שאמצעי שליטה כלשהו בו, בשיעור העולה על 25%, מוחזק בידי גוף המוחזק בידי בעל זכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השניה, גוף המחזיק בבעל זכיון כאמור או למבקש אשר אחד מן הגופים האמורים שולט בו.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ג), לא יינתן רשיון למבקש אשר סך כל האחזקות בו של גופים המוחזקים בידי בעל זכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השניה או גופים מחזיקים בבעל זכיון כאמור – עולה על 45% מאמצעי השליטה במבקש, ובלבד שלא יינתן רשיון למבקש שהמחזיקים אשר מתקיים בהם האמור בתקנת משנה זו, שולטים בו יחד או לחוד.
(ד1)
לא יינתן רישיון למבקש שאמצעי שליטה כלשהו בו, בשיעור העולה על 50%, מוחזק בידי גוף הקשור לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השניה, או למבקש אשר סך כל האחזקות בו של גופים הקשורים לבעל זיכיון כאמור עולה על השיעור האמור.
(ה)
שונה שיעור האחזקות המותר בבעל זכיון או שונתה יחידת השידור המוקצית לבעל זכיון, לפי חוק הרשות השניה, רשאי השר להורות למי שקיבל רשיון לפי תקנת משנה (ד) כי שיעור האחזקות של המחזיקים בו ישונה כפי שיורה.
(ו)
בעל זכות במבקש שמתקיים בו האמור בתקנת משנה (ד), לא יהיה גוף שהוא בעל זכיון לשידורי כבלים או לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השניה או גוף המחזיק בו, גוף המוחזק בידו או גוף הקשור אליו, שהוא גם בעל זיקה לעיתון; לענין זה –
”בעל זיקה לעיתון“ – גוף שהוא עיתון או יחיד או תאגיד השולט או המחזיק גם ב־25% או יותר מאמצעי שליטה מסוג מסוים בתאגיד שהוא עיתון או שהוא גוף המחזיק בגוף כאמור, או גוף המוחזק בידו או גוף הקשור אליו;
”עיתון“ – עיתון יומי בעל תפוצה ארצית או תאגיד שהוא המוציא לאור שלו.
היתר לאחזקות ולנושא משרה
(א)
על אף האמור בתקנה 11(א)(1), (5) ו־(ב), רשאי השר, על דעת המועצה, על פי בקשה בכתב, ואם ראה שלא תיגרם פגיעה משמעותית בתחרות בתחום שידורי הטלוויזיה הרב־ערוציים, לתת רשיון למבקש אשר לא יותר מגוף אחד הקשור לבעל זכיון לשידורי כבלים לפי החוק מחזיק בו באחד או יותר מאלה:
(1)
לא יותר מ־10% מזכות ההצבעה באסיפה הכללית של המבקש או בגוף המקביל לה, אם המבקש אינו חברה;
(2)
הזכות למנות לא יותר מ־10% מהדירקטורים במבקש או נושאי משרה מקבילים להם;
(3)
לא יותר מ־20% מהזכות להשתתף ברווחי המבקש.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יינתן רשיון למבקש המוחזק בידי גוף הקשור לבעל זכיון לשידורי כבלים שהוא גם גוף בעל זיקה לעיתון כהגדרתו בתקנה 11(ו).
(ג)
בבואו לשקול מתן רשיון כאמור בתקנת משנה (א), ישקול השר בכלל המידע שמסר המבקש, גם מידע שמסר בדבר החזקות שיכול שיהיו לו בעתיד, בין בבעל הזכיון לשידורי כבלים לפי החוק ובין במבקש.
(ד)
השר רשאי להתנות מתן רשיון כאמור בתקנת משנה (א) בתנאים לשם מניעת פגיעה בתחרות כאמור בה.
(ה)
הוראות תקנה זו יחולו, על אף האמור בתקנה 11(ד), על מבקש אשר מחזיק בו גוף הקשור לבעל זכיון לשידורי כבלים לפי החוק שהוא גם גוף המוחזק בידי בעל זכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השניה או מחזיק בו או קשור אליו.
מיקום בישראל ואזרחות
במבקש שהוא תאגיד יתקיימו כל אלה:
(1)
מרכז עסקיו בישראל;
(2)
מנהלו הכללי או בעל תפקיד מקביל בתאגיד הוא אזרח ישראל ותושב בה;
(3)
מחצית או יותר מהדירקטורים בו או נושאי משרה מקבילים לדירקטורים הם אזרחי ישראל ותושבים בה;
(4)
26% או יותר מכל אמצעי שליטה במבקש מוחזקים בידי אזרחי ישראל או תושבים בה.

סימן ב׳: יכולת כספית וארגונית

יכולת כספית
(א)
”הון עצמי“ – הון עצמי על בסיס מאזנים מבוקרים של השנה שנסתיימה לפני מועד הגשת הבקשה, לרבות קרנות הון ועודפים;
”הון עצמי משותף“ – הסכום המצטבר של הונם העצמי של המחזיקים, כל אחד בנפרד, ב־10% או יותר מן הזכות להשתתף ברווחי המבקש; אם שותפות מחזיקה במבקש, יחושב חלקה בהון העצמי המשותף, לפי היקף ההון העצמי של השותפות עצמה או לפי היקף ערבותם של השותפים בשותפות.
(ב)
ההון העצמי של מבקש או ההון העצמי המשותף בשנה שנסתיימה לפני מועד הגשת הבקשה יהיה סכום בשקלים חדשים שווה ערך ל־40 מיליון דולר של ארה״ב לפחות; אם המבקש או מחזיק בו הוא יחיד, יאושר היקף הונו העצמי בידי רואה חשבון.
יכולת ארגונית
(א)
מבקש יציין בבקשתו את היכולת הארגונית שלו או של בעלי הזכות בו, שתאפשר קיומם של השידורים והשירותים שהוא מבקש להציע לציבור; מבקש רשאי לבחון יכולת כאמור בתחומים דומים הכרוכים במתן שירות לציבור או באמצעות הסכם ייעוץ עם גוף בעל ניסיון במתן שירותי טלוויזיה למנויים.
(ב)
מבקש יציין בבקשתו תקופה מרבית לחיבור כל המבקש להיות מנוי בתוך פרק זמן קבוע ממועד בקשתו להיות מנוי, ולא יציין תקופות מרביות שונות למנויים שונים בשל אזור מגוריהם; תקופה מרבית לחיבור כל המבקש להיות מנוי תיקבע ברשיון.

סימן ג׳: ידע וניסיון מקצועיים

ידע וניסיון
(א)
מבקש יוכיח כי ברשותו או ברשות בעל זכות בו ידע וניסיון בהפעלת מערכת לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין.
(ב)
הוכחה כאמור בתקנת משנה (א) יכול שתוצג באמצעות הסכם עם מפעיל מערכת שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין, שיש לו ניסיון מוכח בקיום שידורים כאמור או שיש לו הסכם ייעוץ עם בעל ניסיון מוכח כאמור.

סימן ד׳: מיגוון השידורים והשירותים

סוגי השידורים והשירותים
(א)
מבקש יכלול בבקשתו מיגוון שידורים ושירותים אשר יוצע לציבור במועד התחילה בפועל של השידורים והשירותים מכוח הרשיון, במתכונת של 10 ערוצי טלוויזיה לפחות, הכוללים, בין היתר, ערוצים כאמור בתקנה 20(א).
(ב)
מבקש רשאי לתאר בבקשתו את שידורי הטלוויזיה באמצעות לוויין שיש בכוונתו להציע לציבור נוסף על השידורים כאמור בתקנת משנה (א), בין במועד תחילתם בפועל ובין במהלך תקופת הרשיון.
(ג)
מבקש יציין בבקשתו את השידורים והשירותים שהוא מציע לציבור כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), במתכונת של מיקבצים הנבדלים זה מזה במרכיביהם או במחיריהם, באופן שייתן בידי כל מנוי של בעל הרשיון אפשרויות בחירה זהות בין אותם המיקבצים.
(ד)
בעל רשיון אשר לאחר קבלת הרשיון יהיה מעוניין להציע שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין, במקום השידורים שכלל בבקשתו או נוסף עליהם, יגיש מראש בקשה למועצה, והמועצה רשאית לאשרה, כולה או חלקה, או בתנאים, או לדחותם.
(ה)
לא יכלול מבקש בבקשתו ולא יציע בעל רשיון במועד כלשהו לאחר קבלת הרשיון שירות שאינו שירות נלווה לשידורים; לענין זה, ”שירות נלווה“ – שירות שמעצם מהותו לא ניתן לספקו בנפרד משידורים.
(ו)
בקשה לרשיון לשירות שאינו שירות נלווה, תוגש בידי מבקש על פי סעיף 4(א) לחוק ועל פי תקנות הבזק (פרטי בקשה לרשיון), התשנ״ג–1992.

סימן ה׳: טכנולוגיית השידורים והשירותים ודרכי הקליטה והגישה

דרישות טכנולוגיות מזעריות
מבקש יכלול בבקשתו תכנית הנדסית של מערכת השידורים והשירותים שהוא מבקש להציע לציבור שיתקיימו בה כל אלה לפחות:
(1)
היא ספרתית;
(2)
היא מבוססת על רכיבי בקרת־גישה, המאפשרים למנוי לשלם רק בעד השידורים והשירותים שקיבל ולקבל רק את השידורים והשירותים שבעדם שילם;
(3)
היא כוללת מדריך שידורים ושירותים אלקטרוני (EPG) במתכונת שתאפשר למנויים בחירת תכניות ותכנון צפייה;
(4)
היא כוללת מערכת ניהול שירות למנויים, לרבות אמצעי לאבטחת מידע הנוגע לפרטיות המנויים.

סימן ו׳: היקף שידורים בעברית והפקה מקומית

הגדרות
”הפקה מקומית“, ”הפקה מקומית קנויה“ ו”שידור ראשוני“ – כהגדרתם בסעיף 6א לחוק;
”זמן שידור בסיסי“ – הזמן המתקבל ממכפלה של 3 שעות שידור ביום במספר הערוצים בעברית אשר בעל רשיון חייב בשידורם לפי תקנה 20(א), אלא אם כן קבעה המועצה אחרת;
”ערוץ בעברית“ – ערוץ טלוויזיה, למעט שידורים שבעל רשיון חייב בהעברתם לפי סעיף 6מט(4) לחוק, המשדר 6 שעות ביממה לפחות בשעות צפיית שיא, ששפתו, למעט בסוגי שידורים כפי שהתירה המועצה, היא בכל שעות השידור עברית, בין בדיבור, בין בדיבוב ובין בכתוביות.
היקף השידורים בעברית
(א)
בקשתו של מבקש תכלול מכסה מזערית של שלושה ערוצים בעברית; ערוצים כאמור לא ישודרו במתכונת של ערוצי תשלום בעד צפייה; בתקנה זו, ”ערוץ תשלום בעד צפייה“ (Pay Per View) – ערוץ או שירות שבעדם מחויב המנוי בתשלום נפרד בעד צפייה במישדר או בסדרת מישדרים.
(ב)
כלל מבקש בבקשתו ערוץ המיועד לצפיית ילדים, יהיו 30% לפחות מהשידורים בערוץ כאמור בעברית – בדיבור או בדיבוב – ויתרתם בכתוביות.
היקף השידורים מהפקה מקומית
(א)
בקשתו של מבקש תכלול שידורים ראשוניים מהפקה מקומית שישודרו באחד או יותר מערוציו בעברית, בהיקף שלא יפחת ביממה מ –
(1)
2% מזמן השידור הבסיסי, בהגיע מספר מנוייו של בעל הרשיון ל־50,000;
(2)
3% מזמן השידור הבסיסי, בהגיע מספר מנוייו של בעל הרשיון ל־125,000;
(3)
5% מזמן השידור הבסיסי, בהגיע מספר מנוייו של בעל הרשיון ל־200,000;
(4)
7% מזמן השידור הבסיסי, בהגיע מספר מנוייו של בעל הרשיון ל־350,000;
(5)
10% מזמן השידור הבסיסי, בהגיע מספר מנוייו של בעל הרשיון ל־500,000.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מבקש לכלול בבקשתו היקף שונה של שידורים ראשוניים מהפקה מקומית ביממה, ובלבד שהיקפם לא יפחת בשבוע מסכום ההיקפים האמורים בתקנת משנה (א)(1) עד (5), לפי הענין.
(ג)
המועצה רשאית, לענין תקנות משנה (א) ו־(ב), לקבוע היקף מזערי של שידורים מהפקה מקומית בתחומי הדרמה והתעודה.
היקף השידורים מהפקה קנויה
הוראת סעיף 6ה1(א)(2) לחוק תחול על בעל הרשיון, בשינויים המחויבים, בהגיע מספר מנוייו ל־200,000.

סימן ז׳: מימון השידורים

סוגי התשלומים למימון השידורים
(א)
בבקשתו יציין מבקש את סוגי התשלומים למימון שידוריו, מבין המפורטים להלן, שבכוונתו לחייב בהם מנוי:
(1)
תשלום בעד מיקבצים;
(2)
תשלום בעד השכרת ציוד קצה לווייני, מכירתו או התקנתו.
(ב)
בחר מבקש לחייב מנוי בתשלום בעד רכישת ציוד קצה לווייני לפי תקנת משנה (א)(2), יציע למנוי חלופה סבירה לשכירת הציוד כאמור; ראתה המועצה, במהלך תקופת הרשיון, כי החלופה לשכירת הציוד אינה סבירה, רשאית היא ליתן לבעל הרשיון הוראות בענין זה, אשר אי מילוין בידי בעל הרשיון ייחשב הפרת רשיונו.
(ג)
סוגי תשלומים שלא פורטו בבקשה או סוגי תשלומים נוספים על המפורטים בבקשה, שונים מהם או במקומם, טעונים אישור מראש של המועצה אשר תהא רשאית לאשרם כולם, חלקם או בתנאים או לדחותם.

סימן ח׳: אחידות במתן שירות

אחידות במתן שירות
(א)
בעל רשיון לא יפלה בין מנויים או בין המבקשים להיות מנויים בהיצע מיקבציו ובמתן שידוריו ושירותיו; לענין זה, ”אפליה“ – לרבות הבחנה בשל אזור מגורים.
(ב)
בכל מקום שבו בעל הרשיון הוא הספק היחיד של שידורי טלוויזיה רב־ערוציים למנויים, לא יהיה בעל הרשיון רשאי לגבות תשלומים גבוהים מאלה שהוא גובה באזורים שבהם מתקיימת תחרות בתחום שידורי הטלוויזיה כאמור.

פרק ד׳: שונות

תקופת רשיון
רשיונות לפי תקנות אלה יינתנו לתקופה של 10 שנים.
תחולה
המגבלות האמורות בתקנות אלה יחולו על בעל הרשיון בכל תקופת רשיונו; חדלה להתקיים אחת מן המגבלות, יהיה השר רשאי, לאחר מתן הזדמנות נאותה לבעל הרשיון להשמיע טענותיו, לבטל את רשיונו של בעל הרשיון.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 14 ימים מיום פרסומן.
הוראת שעה
(א)
בתוך 30 ימים מיום תחילתן של תקנות אלה, יפרסם השר את המועד הראשון להגשת בקשות לרשיון; לענין זה, ”פרסום“ – פרסום בעיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א(א)(1) לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965.
(ב)
החלטות השר, כאמור בתקנה 8, למבקשים שהגישו את בקשותיהם במועד האמור בתקנת משנה (א), והשלימו את כל שנדרשו להשלים, יינתנו ככל שניתן במועד אחד, ובשים לב לעמידתו של המבקש במועדים שקבע הבודק לבדיקת הבקשה, לרבות לקבלת מידע.

תוספת

(תקנה 2(א))

בקשה לקבלת רשיון לשידורי לוויין לפי חוק הבזק, התשמ״ב–1982

שאלון

פרק א׳: הוראות למילוי השאלון

מבקש ישיב על השאלון, באופן מפורט, מדויק ובהתאם להוראות חוק הבזק, התשמ״ב–1982 (להלן – החוק), ולתקנות הבזק (הליכים ותנאים למתן רשיון לשידורי לוויין), התשנ״ח–1998 (להלן – התקנות);
לענין שאלון זה, ”מבקש“ – יחיד או תאגיד, לרבות שותפות של יחידים, שותפות של תאגידים, שותפות של חברות או חברה רשומה כדין; כל מקום שנאמר בו ”יחיד“ יחול גם על שותפות של יחידים; כל מקום שנאמר בו ”תאגיד“ או ”חברה“ יחול גם על שותפות של תאגידים או שותפות של חברות.
במילוי השאלון ישתמש המבקש במונחים ובביטויים כהגדרתם בחוק ובתקנות.
מבקש ישיב על השאלון בעברית; מונחים לועזיים שיעשה בהם המבקש שימוש יובאו בסוגריים, לצד תרגומם העברי.
מסמכים שנדרש המבקש לצרף על פי השאלון והתקנות יובאו בתיק מכורך; תיק זה יסומן כ”נספח לבקשת הרשיון – מסמכים“; המסמכים יובאו על פי סדר השאלות בשאלון ויסומנו כלהלן: נספח מס׳ . . . . . לשאלון, פרק . . . . . בשאלון, סעיף מס׳ (ציון הסעיף בשאלון); צירף המבקש מסמכים אחדים המתייחסים לאותו פרק ולאותו סעיף בשאלון, יוסיף על המספר הסידורי של הנספח (המסמך) סימון של מספר משני, כגון: 1.1, וכו׳.
מבקש יגיש את בקשתו המודפסת בציון המילה ”מקור“ ויצרף אליה 20 עותקים נוספים; מבקש יסמן את הבקשה ואת העותקים במספרים רציפים ועוקבים, כלהלן: ”עותק מס׳ 1“, וכו׳.
מבקש יציין בראש כל עמוד מעמודי הבקשה את שמו הרשמי; מבקש שהוא תאגיד רשום או שותפות יציין את שמו לפי הרישום הרשמי של התאגיד או השותפות, ואם הוא יחיד, לפי רישומו בתעודת הזהות; כן רשאי מבקש לציין בבקשתו את שמו או את סימנו (”לוגו“) המסחרי.
מסמך הבקשה המקורי, ובכלל זה נספח המסמכים, יוחתמו בתחתיתו של כל עמוד בחותמת המבקש.
לבקשה יצורף תצהיר המבקש בדבר אמיתות הפרטים והמסמכים הכלולים בבקשתו; התצהיר יאומת בידי עורך־דין.
מבקש יצרף לבקשתו מסמך נפרד של תמצית מנהלים (Executive Summary), בהיקף שלא יעלה על 15 עמודים מודפסים, במספר זהה למספר עותקי הבקשה; תמצית המנהלים תכלול, בין היתר, את אלה:
(1)
תיאור כללי של המבקש לרבות מבנה אחזקות;
(2)
סיכום עיקרי הבקשה ותכניות הביצוע של המבקש;
(3)
עמידתו של המבקש בתנאים למתן הרשיון לפי פרק ג׳ לתקנות ובשים לב לאמור בפסקאות (3) ו־(4) לסעיף 6נ לחוק;
המבקש רשאי לכלול בתמצית המנהלים ניתוח של השוק שבמסגרתו הוא מתכנן לפעול על פי הרשיון המבוקש.
המבקש ישיב על כל השאלות המפורטות בשאלון לפי סדרן ויתייחס לכל הנושאים הנזכרים בו.
נשאלה שאלה המבוססת על הנחה עובדתית שאיננה ישימה לגבי המבקש, ייתן הסבר תמציתי מדוע אין ההנחה העובדתית ישימה.
כל סכום כסף או ערכו של נכס שהמבקש מציין בבקשתו יהיה נקוב בשקלים חדשים נכון ליום הגשת הבקשה, יירשם בספרות ויעודכן בדרך של הצמדה למדד האחרון הידוע ביום הגשת הבקשה.
הבקשה תוגש כשהיא מודפסת על דפים בודדים (לא רציפים) בגודל סטנדרטי (רצוי גודל A4); יש להותיר שוליים בכל מקום שהדבר אפשרי מבחינת מתכונת התשובה.
נוסף על עותקי נייר, יוגשו שני עותקים של הבקשה והשאלון על מדיה מגנטית או אופטית, במתכונת שיקבע נציג השר, המותאמת למערכת הפעלה ותוכנה מוכרת ועדכנית; שמו של המבקש ותוכן קובצי המדיה יירשמו באופן ברור; בעותקים אלה אין הכרח לכלול את נספחי הבקשה והשאלון.
הבקשה ונספחיה יוגשו בשפה העברית ואולם מסמכי התאגדות של חברה זרה (תזכיר ותקנון) ומפרטי יצרן הנדרשים לענין התכנית ההנדסית, יכול שיוגשו בשפה האנגלית בלבד.

פרק ב׳: מידע בדבר זהות המבקש

שם המבקש:
מבקש יפרט את שמו בעברית ובלועזית ואם הוא יחיד יציין את מספר תעודת הזהות שלו ושל השותפים בו, או את מספר הדרכון שלו ושל השותפים בו אם אינם אזרחי ישראל.
אזרחות ומקום תושבות:
מבקש שהוא יחיד יציין את האזרחות שהוא מחזיק בה, לרבות אזרחות כפולה, וכן יציין את מקום תושבותו, תוך ציון מדויק של מענו (מדינה, ישוב, רחוב, מספר רחוב ומיקוד).
מקום רישום ומרכז עסקים:
מבקש שהוא תאגיד יציין את מקום רישומו, המקום שבו שוכן מרכז עסקיו והמקום שבו מצוי מוקד הניהול השוטף של התאגיד.
מען
המבקש:
מבקש יציין כסדרם את אלה: מען למשלוח דואר, מען המשרד הרשום ומען מרכז העסקים של המבקש, כלהלן: שם עיר/אזור, רחוב, מספר, מיקוד, מספר טלפון ומספר פקסימילה.
שם התאגיד וסוג התאגיד:
מבקש שהוא תאגיד יפרט את סוג התאגיד (כגון: חברה, שותפות), מספר רישום התאגיד ותאריך רישומו.
שם מסחרי:
מבקש יציין בעברית ובלועזית את השם המסחרי שבאמצעותו הוא מתכוון להציע את שירותיו לציבור כבעל רשיון לשידורי לוויין.
שליטה או זכות בתאגידים:
המבקש יפרט אם יש לו שליטה בתאגידים או אם הוא בעל זכות בתאגידים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות שיעור וסוג אחזקה או אופן השליטה בתאגידים, בין בעת הגשת הבקשה ובין במועד שבו הוא עשוי להיות בעל רשיון לשידורי לוויין, ככל הידוע לו.
בעלי זכות במבקש:
מבקש שהוא חברה רשומה יפרט את שמותיהם ואת מספרי הזהות של בעלי הזכות בחברה וחלקם בהון החברה, וכן יפרט את כל סוגי המניות בחברה ואת הזכויות המוקנות באמצעות כל סוג של מניות כאמור, לרבות חלקו של כל בעל זכות בכל סוג של מניות.
מנהלים ונושאי משרות במבקש:
מבקש יפרט את שמותיהם ומספרי הזהות של מנהלים (דירקטורים) בו וכן את שמותיהם של נושאי משרות בכירות בו; המבקש יציין את אזרחותם ואת מקום תושבותם של כל אלה, לרבות את המען המדויק של כל אחד מהם.
מנהלים של תאגיד שהוא בעל שליטה או בעל זכות במבקש:
אם נשלט המבקש בידי תאגיד אחר או שהוא בעל זכות בו יפרט המבקש את שמותיהם ומספרי הזהות של מנהלים (דירקטורים) בתאגיד כאמור.
קיום שליטה במבקש:
מבקש יציין את קיומה של שליטה בו, שמו וזהותו של בעל השליטה, מקור השליטה במבקש ופירוט אמצעי השליטה; מבקש יצרף לבקשה כל הסכם או מסמך אחר, לרבות סיכום בכתב של כל הבנה או הסכם בעל־פה, שענינו הקניית שליטה במבקש; כמו כן יציין את קיומה של שליטה במבקש בידי נאמן, שלוח או בא־כוח.
מנהלים של תאגיד הנשלט בידי המבקש או שהמבקש בעל זכות בו:
שולט המבקש או שהוא בעל זכות בתאגידים אחרים, יפרט המבקש את שמותיהם ואת מספרי הזהות של מנהלים (דירקטורים) בתאגידים כאמור.
הקצאת מניות במבקש:
אם התחייב מבקש שהוא חברה להקצות מניות, יפרט את שמותיהם ומספרי הזהות של האמורים לקבל מניות בחברה, וכן את סוגי המניות, שיעוריהן ומועדי ההקצאה.
מבקש שהוא חברה או שותפות:
מבקש שהוא חברה או שותפות, יפרט את מהות עסקיו בכל תחומי עיסוקיו, בין שהם נוגעים בנושא הבקשה ובין שאינם נוגעים בה; כמו כן יפרט את סוג השותפות ויציין אם היא שותפות רגילה או שותפות מוגבלת.
שמות השותפים וזהויותיהם:
מבקש שהוא שותפות יפרט את השמות ואת מספרי הזהות של השותפים, ואם הם תאגידים – את מספרי הרישום שלהם ואת פרטיהם, לרבות מען מדויק, מספר טלפון ומספר פקסימילה.
הרכב השותפות:
מבקש יפרט את חלקו של כל יחיד או שותף בשותפות, יפרט הסכמים בדבר שליטה, ניהול וחלוקת רווחים בין כל השותפים; המבקש יצרף לנספח המסמכים אישור של רואה חשבון או אישור של עורך דין, בדבר פירוט השותפים וחלקיהם בשותפות.
נושאי משרה בשותפות:
יש לפרט את שמם של נושאי משרה בכירים בשותפות, בין שהם שותפים ובין שאינם שותפים; לענין סעיף זה, ”נושאי משרה בכירים“ – מנהלים המכוונים את פעילותה העסקית של השותפות; יש לפרט את אזרחותם ומקום תושבותם של נושאי משרה בכירים כאמור.
שליטה או זכות של שותפות בתאגידים:
מבקש יפרט אם יש לשותפות שליטה או זכות בתאגידים אחרים, הכל כמפורט בסעיף 7.
הנפקות והקצאות:
מבקש שהוא תאגיד יפרט אם הנפיק אופציות כלשהן, איגרות חוב הניתנות להמרה או תעודות אחרות הניתנות להמרה באמצעי שליטה כלשהם בתאגיד.
זכויות עתידיות במבקש:
מבקש שהוא תאגיד יפרט אם קיימים מסמכים, תעודות, חוזים או הבנות, בכתב או בעל־פה, הנוגעים לאחזקות עתידיות, במישרין או בעקיפין, של זכות כלשהי במבקש, לפי האמור בפרק ג׳ לתקנות (תקנות 9 עד 13), או לאחזקות כאמור, אשר יש בהן כדי להשפיע על כשירות המבקש לקבל רשיון לפי פרק ג׳ האמור, לרבות מניות ללא זכויות הצבעה, בעלות במניות המוחזקות בנאמנות, זכויות סירוב ראשון או איגרות חוב; המבקש יצרף לנספח המסמכים של הבקשה פירוט של כל המסמכים, התעודות, החוזים, או ההבנות כאמור.
פרטים בנוגע לזהות המבקש – אילן יוחסין:
מבקש יצרף לנספח המסמכים לבקשה תיאור גרפי מלא של המבקש, לרבות ציון בכתב של האחזקות הישירות והעקיפות בו (להלן – אילן היוחסין); מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יצוינו באילן היוחסין שמו של כל בעל זכות, במישרין או בעקיפין, במבקש, ואם בעל זכות הוא תאגיד, מספר הרישום של התאגיד ושיעור האחזקות בו וכן אזרחותו ומקום התושבות של כל בעל זכות כאמור, והכל עד להחזקה הסופית של בעלי זכות במבקש בידי יחידים; כמו כן יצוינו שמותיהם של נושאי המשרה המכהנים בכל תאגיד המפורט באילן היוחסין.
פרטים על אודות חברה ציבורית:
אם הפרטים הנדרשים בסעיף 21 הם על אודות חברה ציבורית, יפורט שיעור האחזקות הכולל של ציבור המחזיקים שאינם בעלי זכות בחברה.
קיום זיקה בין המבקש לבין גוף פוליטי־מפלגתי:
מבקש יצהיר על קיומה או אי־קיומה של כל זיקה למפלגה, לנציג או שלוח של מפלגה, או לגוף בעל זיקה למפלגה.
הרשעה בעבירות:
מבקש או מי מבעלי השליטה או מבעלי הזכות בו או מנהלו, אם המבקש הוא תאגיד, שהורשע בפלילים בעשר השנים האחרונות בגין עבירות פליליות, למעט עבירות תעבורה, בין בישראל ובין מחוצה לה, יפרט את אלה:
(1)
שמו של מי שהורשע כאמור;
(2)
ציון משרתו של מי שהורשע כאמור או אמצעי השליטה או הזכויות שהוא מחזיק במבקש;
(3)
פרטי העבירה שהורשע בה כאמור;
(4)
מספר תיק בית המשפט, הערכאה ומקום השיפוט;
(5)
מבקש שהורשע בעבירה כאמור יצרף את כתב האישום ואת פסק הדין וגזר הדין – אם ניתנו.
כשירות לקבלת רשיון:
25.1
חוות דעת משפטית:
מבקש יצרף לבקשתו חוות דעת משפטית, חתומה בידי עורך־דין, המאשרת שנתקיימו במבקש התנאים המפורטים בסימן א׳ לפרק ג׳ לתקנות.
25.2
פרט שאינו ניתן להשגה:
אם פרט מסוים מאלה הנדרשים בפרק זה אינו ניתן באופן סביר להשגה, יציין זאת המבקש במפורש ויפרט מדוע אותו פרט אינו ניתן באופן סביר להשגה.

פרק ג׳: יכולת כספית וארגונית

יכולת כספית:
26.1
מבקש יחיד יפרט את הונו העצמי ויצרף אישור של רואה חשבון בדבר היקף הונו העצמי;
26.2
מבקש שהוא תאגיד יפרט את הונו העצמי וכן את הונם העצמי של בעלי זכות בו ויצרף דוחות כספיים מבוקרים של המבקש או של מי שמחזיק במישרין 10% או יותר מהזכות להשתתף ברווחי המבקש, לשנה שנסתיימה לפני הגשת הבקשה.
יכולת ארגונית:
מבקש יפרט את היכולת הארגונית שלו או של בעלי הזכות בו, המאפשרת קיומם של השידורים והשירותים שהוא מבקש להציע לציבור; המבקש יצרף כל הסכם ייעוץ עם גוף בעל ניסיון במתן שירותי טלוויזיה למנויים, אם ישנו.

פרק ד׳: ידע וניסיון מקצועיים

המבקש יפרט את הידע והניסיון שלו או של כל בעל זכות בו בהפעלת מערכת לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין; המבקש יצרף כל הסכם עם מפעיל מערכת כאמור, שיש לו ניסיון מוכח בקיום שידורים ושירותים כאמור, אם ישנו.

פרק ה׳: מגוון השידורים והשירותים

סוגי השידורים והשירותים:
מבקש יפרט רשימה של עשרת הערוצים לפחות שבכוונתו להציע לציבור ובכללם הערוצים שבהם הוא חייב לפי תקנה 20(א).
שידורים ושירותים מוספים:
30.1
מבקש יציג את שיטת ההבחנה בין המיקבצים שיהיה רשאי המנוי לבחור ואת מחיריהם המשוערים.
30.2
מבקש יתאר בטבלה את מתכונת המיקבצים, את רשימת השידורים והשירותים הנלווים שבכוונתו להציע לציבור, וכן יפרט את מגוון אפשרויות הבחירה השונות בין המיקבצים הנבדלים זה מזה שיוצעו למנוייו ואת המועדים המשוערים לתחילת השידורים והשירותים כאמור, לפי מרכיבים אלה:
(1)
מספר סידורי;
(2)
שם המיקבץ;
(3)
תיאור המיקבץ (השידור או השירות);
(4)
המועד המשוער לתחילת השידור או השירות;
(5)
מחיר משוער למיקבץ;
(6)
הערות.
30.3
מבקש יצרף לטבלת המיקבצים האמורה בסעיף 30.2 הסבר מילולי ממצה לכל אחד מהמיקבצים המוצעים בה.
30.4
מבקש יציין אם יש בדעתו להציע למנויים שידורים ושירותים הידודיים (אינטראקטיביים) ואם כן, יפרט את סוגיהם.
שידורי מפיק ערוץ עצמאי:
מבקש יפרט כיצד יש בדעתו לממש את חובת מתן זכות שימוש למפיק ערוץ עצמאי כהגדרתו בסעיף 6מג לחוק, בערוצי הלוויין שלו, לשם העברת שידוריו של מפיק ערוץ עצמאי לציבור ובכלל זה הכללת שידוריו של מפיק ערוץ עצמאי במדריך השידורים האלקטרוני של המבקש, אם נקבע תנאי לענין זה ברשיונו לפי סעיף 6מט(5) לחוק.

פרק ו׳: טכנולוגיית השידורים והשירותים

המערכת הלוויינית המוצעת:
בפרק זה נדרש המבקש, בין היתר, לתאר את המערכת הלוויינית המוצעת, ואת עמידתה בתנאי הרשיון.
תכנית הנדסית:
מבקש יצרף לבקשתו תכנית הנדסית המתארת את טכנולוגיית השידורים והשירותים, שבה ישתמש על פי הרשיון וכן יתאר את אופן יישום התכנית לצורך קיום השידורים והשירותים שיציע לציבור, לרבות דרכי הקליטה והגישה לשידורים ולשירותים אלה; התכנית תתבסס על טכנולוגיה ספרתית ותעמוד בתקני השידור והקליטה שיוגדרו ברשיון; לענין זה ימציא המבקש מידע בנושאים אלה:
33.1
תיאור ציוד הקליטה בחצרי המנויים:
(1)
תיאור של אנטנות הקליטה;
(2)
תיאור של תכונות ומאפייני יחידת הקצה לקליטה לוויינית ספרתית (Integrated Receiver Decoder);
(2.1)
מקלט לווייני;
(2.2)
פענוח.
33.2
תיאור מערכות השליטה, הבקרה וניהול השירות למנויים, לפי אלה:
(1)
שיטת ניהול מדריך השידורים האלקטרוני ומרכיביו;
(2)
כיצד יותאם מדריך השידורים האלקטרוני המוצע למצב שבו פועל יותר מבעל רשיון אחד לשידורי לוויין;
(3)
שיטת ההצפנה, זיהוי המנוי ומתן הרשאות צפיה, שיטת חיוב המנוי וכיצד תואמת השיטה מצב שבו פועל יותר מבעל רשיון אחד לשידורי לוויין;
(4)
פירוט שיטות בקרת הגישה (Conditional Access) שבכוונת המבקש להשתמש בהן (Simulcrypt, Multicrypt או כל שיטה אחרת);
(5)
פריסת מערכות השליטה והבקרה לצורך ניהול מערך ניהול השירות למנויים;
(6)
פעולת הערוצים החוזרים, המיועדים לקליטת דרישות המנוי לקבלת שידורים ושירותים שונים מבעל הרשיון;
(7)
ציוד הקצה הלווייני, לרבות ממיר ומפענח, המיועד לקליטת מיקבצי שידור נבדלים זה מזה ושיטת חיוב מנוי בתשלומים לסוגיהם;
(8)
אפשרויות חסימת ערוצים בידי המנוי;
(9)
פירוט תקני השידור לאות חוזי ושמע שבהם הוא תומך (בהנחה ש־Pal B/G הוא בגדר חובה בהיותו ציוד הקליטה הביתי הרווח בארץ);
(10)
יש לציין כיצד (אופן והיקף) תומך המערך הטכנולוגי של המבקש בציוד נוסף, כגון: מחשב ביתי (PC), שירותי אינטרנט, מודם חיוג, שירותי טלפוניה ושירותי מולטימדיה.
33.3
התקנת ציוד הקצה הלווייני בחצרי המנוי:
מבקש יפרט את השיטה ואת דרך ההתקנה של ציוד הקצה הלווייני, כהגדרתו בסעיף 6מג לחוק, בחצרי המנויים.
33.4
תקני המערכת:
המבקש יציין ויפרט באילו תקנים עומדת המערכת הכוללת שלרשותו, לרבות כל ציוד השידור וציוד הקצה הלווייני, כלהלן:
(1)
תקני בטיחות;
(2)
תאימות אלקטרו־מגנטית;
(3)
אבטחת מידע.
33.5
תיאור מערך התחזוקה לציוד קצה המותקן בחצרי המנוי:
(1)
תיאור מערך התחזוקה בקצה המפעיל, לרבות ניתוח שרידות המערכת במקרים של תקלות, לשם הבטחת רצף השירות;
(2)
תיאור מערך התחזוקה של המבקש או קבלני משנה שלו לציוד הקצה הלווייני בחצרי המנויים;
(3)
שיטת התגובה לקריאת שירות של מנוי.
תיאור התמסורת הלוויינית בשעת חירום:
מבקש שבדעתו לשדר באמצעות לוויין שאינו מצוי בשליטה ישראלית, יפרט כיצד יקיים שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין לציבור בישראל במצבי חירום; המבקש רשאי להגביל את תשובתו לתרחיש סביר, של היעדר שליטה מצדו בהעברת שידוריו ושירותיו באמצעות לוויין כאמור.

פרק ז׳: לוחות זמנים

מבקש יכין תכנית הכוללת לוחות זמנים לציון מועדי תחילה של שידוריו ושירותיו לציבור, ובכלל זה מועדים משוערים להשלמתם של שידורים ושירותים אלה; התכנית כאמור תצורף לבקשה.

פרק ח׳: המצאת מסמכים

בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בשאלון זה בדבר צירוף מסמכים לבקשה, יצרף מבקש את המסמכים כמפורט להלן:
מסמכים לגבי מבקש שהוא יחיד:
מבקש שהוא יחיד יצרף לבקשה העתק מאומת של אלה:
36.1
תעודת זהות ישראלית או דרכון;
36.2
תעודה המעידה על היותו אזרח ישראלי לפי חוק האזרחות, התשי״ב–1952, או תושב ישראל כמשמעותו בסעיף 1(א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965;
36.3
תעודת רישום שם עסק לפי הוראות פקודת רישום שמות עסק, 1935, אם שם העסק אינו זהה לשם המבקש.
מסמכים לגבי מבקש שהוא תאגיד:
מבקש שהוא תאגיד יצרף לבקשה העתק מאומת של אלה:
37.1
37.2
בחברה – תזכיר, תקנון, החלטות מיוחדות וכל הסכם בין בעלי זכות בחברה, הנוגע לנושא הבקשה, בין במישרין ובין בעקיפין;
37.3
בשותפות – הסכם השותפות, הודעות לרשם השותפויות לפי סעיפים 7 ו־9 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל״ה–1975, וכל הסכם בין בעלי זכות בשותפות הנוגע לנושא הבקשה.

פרק ט׳: שונות

בקשות אחרות:
מבקש יציין אם בעת הגשת הבקשה יש ברשותו רשיון למיתקן שידור לווייני כהגדרתו בסעיף 6מג לחוק, לשימוש בתדרים או אם יש ברשותו אישור סוג, היתר, אישור או רשיון אחרים שבכוונתו לעשות בהם שימוש כדי לאפשר את קיום השידורים והשירותים נושא הבקשה; מבקש יציין אם הגיש בקשות אחרות למשרד התקשורת כדי לאפשר את קיום השידורים והשירותים, לרבות בקשות לרשיון למיתקן שידור לווייני ולשימוש בתדרים, ויפרט אותן.
תצהיר בדבר תנאי הרשיון:
מבקש יצהיר כי קרא את תנאי הרשיון, כנוסחם ערב הגשת הבקשה, כי הבין את תוכנם וכי ידוע לו כי על בקשתו להיות תואמת את האמור בהם; תצהיר המבקש יאומת בידי עורך דין.


י״ד באב התשנ״ח (6 באוגוסט 1998)
  • לימור לבנת
    שרת התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.