תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח)

תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ״ד–1994


ק״ת תשנ״ד, 504.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש״ן–1990 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הוראות כלליות

הגדרות
בתקנות אלה –
”הורים“ – לרבות אפוטרופסו של הילד, וכל אדם שהילד נמצא ברשותו, בפיקוחו או בהשגחתו;
”מחנה קיץ“ – קייטנה שאינה מתקיימת במבנה של מוסד חינוך;
”מנהל קייטנה“ – כהגדרתו בתקנות התברואה;
”נותן האישור“ – מי שהשר הסמיכו לעניין סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים;
”רשות הרישוי“ – כמשמעותה בחוק רישוי עסקים;
נספחים לבקשת רשיון
המבקש רשיון לקייטנה לפי חוק רישוי עסקים, יצרף לבקשה:
(1)
תכנית של הפעילות החינוכית בקייטנה לפי הטופס שבתוספת הראשונה (להלן – תכנית הקייטנה), ויצרף אליה ציור, דגם, דוגמה או כתב, לפי העניין, של סמל הקייטנה, דגל הקייטנה, התלבושת האחידה של הקייטנה והמנון הקייטנה, ככל שישנם;
(2)
טופס תיאום הוראות בטחון בקייטנה, לפי התוספת השנייה, כשהוא ממולא כדבעי וחתום ביד המבקש, בשלושה עותקים;
(3)
טופס מערך ביקורת לפי התוספת השלישית – אם הרשיון מבוקש לקייטנה במבנה של מוסד חינוך;
(4)
טופס מערך ביקורת לפי התוספת הרביעית – אם הרשיון מבוקש למחנה קיץ.
סמכויות נותן האישור
(א)
נותן האישור יבדוק אם תכנית הקייטנה ומצורפיה אינם סותרים מטרה ממטרות החינוך הממלכתי, כמשמעותה בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953 (להלן – חוק חינוך ממלכתי), ויגיש חוות דעת, בכתב, לעניין זה לרשות הרישוי בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 21 ימים מיום שמסרה לו את תכנית הקייטנה ומצורפיה לבדיקה.
(ב)
נותן האישור רשאי לתת לבעל רשיון את ההוראות הדרושות, לדעתו, כדי להבטיח כי הפעילות בקייטנה תושתת על העקרונות המפורטים בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, או כי לא תסתור כל דין.
(ג)
נותן האישור רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל רשיון, לתקן תוך מועד סביר כל ליקוי בעניין הנוגע לקייטנה אם נראה לו כי התיקון דרוש כדי לקיים הוראות החוק, תקנות אלה, חוק רישוי עסקים או תנאי הרשיון; בעל הרשיון חייב למלא אחרי דרישה כאמור תוך המועד הנקוב בה.

פרק ב׳: בטיחות ותברואה

סימן א׳: כללי

מודעות לכללי הבטיחות
מנהל מינהל הנוער במשרד החינוך והתרבות והרשות המקומית הנוגעת בדבר יפעלו לכך שכל מנהל קייטנה יהיה מודע להוראות פרק זה.
הדרכת הסגל
מנהל קייטנה יהיה בקי בהוראות פרק זה, והוא חייב לעדכן בהן את סגל הקייטנה ולוודא את ביצוען.
מנהיגות
בכל מצב חירום או תקרית בקייטנה, שבהם נמצא איש צוות הקייטנה עם הילדים, יעמוד הוא בראשם, יהיה עמם בכל התפתחות, יעודדם, ידריכם וינהיגם.

סימן ב׳: מנהל הקייטנה

אחריות מנהל הקייטנה
(א)
מנהל הקייטנה אחראי –
(1)
לתקינות הגידור, לתקינות השערים ולנעילתם;
(2)
לארגון ההשגחה, הליווי והפיקוח על הילדים;
(3)
לקשר עם הרשויות, לרבות משטרת ישראל, מגן־דוד אדום, הג״א ומכבי־האש;
(4)
לסידורי עזרה ראשונה בקייטנה, לרבות אמצעים לפינוי מהיר של נפגעים;
(5)
לקיום הוראות החוק, תקנות התברואה, תקנות אלה ותנאי הרשיון בכל הנוגע לפעילותה של הקייטנה;
(6)
לקיומו של שילוט נאות האוסר על השלכת פסולת שלא במקום המיועד לכך, והמצביע על מיקום פחי האשפה.
(ב)
נתגלה ליקוי־בטיחות או מיפגע, יפנה מנהל הקייטנה לרשות המתאימה בבקשה לתיקון מיידי שלו. לא הוסר הליקוי או המיפגע – לא תקויים פעילות במקום שיש בו סכנה לילדים או לסגל.
רשימת מספרי טלפון חיוניים
(א)
מנהל הקייטנה יפרסם על לוח המודעות של הקייטנה, ובכל דרך נוספת שיראה לנכון, את מספרי הטלפון של המנויים להלן:
(1)
הרופא הקרוב;
(2)
אחות;
(3)
מרפאת קופת חולים קרובה;
(4)
תחנת מגן דוד אדום;
(5)
בית החולים הקרוב;
(6)
בתי החולים התורנים בסביבה;
(7)
שירות המוניות הקרוב;
(8)
לשכת הבריאות הקרובה של משרד הבריאות;
(9)
תחנת המשטרה הקרובה;
(10)
הרשות המקומית או רשות החינוך המקומית;
(11)
לשכת המחוז של משרד החינוך והתרבות.
(ב)
למנהל הקייטנה תהיה בהישג־יד רשימת מספרי הטלפון שפורטו בתקנת משנה (א), וכן מספרי הטלפון של הורי הילדים, במקום המגורים ובמקום העבודה.
(ג)
הגישה לטלפון בתחום הקייטנה תהיה מובטחת למנהל הקייטנה ולסגל, בכל עת פעילותה של הקייטנה, לשימוש בעת הצורך.

סימן ג׳: תנועה אל הקייטנה וממנה

נוכחות בגיר בתחנת איסוף הנסיעה
בכל תחנת איסוף להסעות ילדים יימצא בגיר או מדריך מסגל ההדרכה, אף אם אינו בגיר, אשר יקדים לבוא לתחנת האיסוף כמחצית השעה לפני מועד הנסיעה. בידי הבגיר או המדריך תהיה רשימת שמותיהם של הילדים שיש לאוספם בתחנת האיסוף.
תחנת איסוף
תחנות לאיסוף ילדים ייקבעו ברחובות שקטים, ללא תנועה סואנת, שיהיו קרובים, ככל הניתן, למקום מגוריהם של הילדים.
הסעה מאורגנת
בהסעה מאורגנת באוטובוס או בטיולית, ילוו את הילדים שני מדריכים, לפחות, שישבו ליד פתחי היציאה והכניסה לרכב במשך כל הנסיעה; בשעת הנסיעה יקפידו המדריכים על משמעת ועל קיום כללי הזהירות.
נהיגה כחוק
המדריך האחראי בהסעה מאורגנת ידאג לכך שהנהג יקפיד על נסיעה מתונה ובטוחה.
עלייה לרכב וירידה ממנו
הילדים יעלו אל הרכב או יירדו ממנו רק ליד שפת המדרכות או במפרצי חנייה בשטח עירוני, ורק בשולי הכביש, בשטח בין־עירוני.
חציית כביש
העברת ילדים מצד אחד של הכביש לצדו האחר או משטח פעולה אחד למשנהו תלווה בפיקוח מדריכים, שינקטו אמצעי בטיחות מרביים במהלך החצייה של הכביש.
שילוט
כל כלי רכב המסיע ילדים לקייטנה וממנה ישולט בשלט ”הסעת ילדים“.
מספר הנוסעים
מספר הילדים הנוסעים באוטובוס או בטיולית יהיה בהתאם למספר הנקוב ברשיון כלי הרכב.
מפקח בטיחות
מנהל קייטנה יוודא כי בתאגיד שהוא בעל־הרכב המשמש להסעה המאורגנת יש מי שממלא תפקיד של ממונה על הבטיחות כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954.
סדר הירידה מהרכב
הגיע כלי־הרכב ליעדו, ירדו הילדים ממנו לפי סדר ישיבתם. המדריך יישאר במקום עד לנסיעת הרכב כשהוא ריק, וישגיח שלא ייפגעו הילדים בשעת הירידה מן הרכב או בשעה שהרכב מתמרן בשטח בנסיעה לאחור או בכל דרך אחרת.
נסיעה באופניים
קיימת הסעה מאורגנת מתחנת איסוף לקייטנה, לא יגיע ילד אליה כשהוא רכוב על אופניים, אלא לאחר קבלת אישור בכתב מאת מנהל הקייטנה, להודעת ההורים כי ידוע להם שילדם רוכב באופניים אל הקייטנה וממנה למקום מגוריו, וכי הם פוטרים את הקייטנה ואת עובדיה מאחריות לבטיחותו עד הגיעו לקייטנה ומרגע יציאתו מתחום הקייטנה.
ציוד ברכב
לפני כל הסעה ברכב יוודא המדריך האחראי לה כי יש ברכב ערכת חילוץ וציוד עזרה ראשונה, כנדרש לפי תקנות התעבורה, התשכ״א–1961.
נסיעת זרים
בכלי־הרכב לא יסעו נוסעים זרים שאינם נמנים עם סגל הקייטנה, ילדיה או מלווי ההסעה.

סימן ד׳: תקינותו של הציוד והפעלתו

תקני ציוד
ציוד העזר והמיתקנים להפעלת חוגים יירכשו בידי מנהל הקייטנה בהתאם לתקנים של משרד החינוך והתרבות, שניתן לקבלם אצל נותן האישור.
הפעלת ציוד חשמלי
ציוד חשמלי בקייטנה יופעל בידי המדריכים או בהשגחתם.
עבודות חשמל
(א)
התקנת תאורה בקייטנה או הוספה של נקודות חשמל בה תיעשה רק בידי חשמלאי מוסמך.
(ב)
הונחו כבלי־חשמל מאריכים, ידאג מנהל הקייטנה שהם יוסדרו בדרך שבה לא יהוו מכשול.
ציוד פגום
ציוד פגום ייפסל לשימוש בתחומי קייטנה או בפעילויותיה.

סימן ה׳: רחצה בים ובבריכה

אישור בכתב
הרחצה בים או בבריכה תותר רק לילדים שהביאו אישור בכתב מאת הוריהם על הסכמתם. האישור יימסר למנהל הקייטנה ויישמר בתיק מיוחד.
מקומות רחצה
רחצה בים ובבריכה תתקיים רק במקומות רחצה מוכרזים לפי חוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד–1964, ובאישור נוסף של הממונה על הבטיחות בלשכת המחוז של משרד החינוך והתרבות.
שעות הרחצה
הרחצה תתקיים בשעות היום בלבד, כשהראות טובה, וכשיש מציל מוסמך במקום. בשעות הדמדומים או הערב או אם הראות אינה טובה, הרחצה בים ובבריכה אסורה.
דגל שחור
מדריך או מלווה בגיר לא ירשה לילד להיכנס לים שעה שמונף דגל שחור ליד סוכת המציל.
חובת מדריך אחראי
לפני רחצה בים ייוועץ המדריך האחראי עם המציל לענין קביעת מקום מסויים שבו ייכנסו הילדים למים.
משמעת
המדריך האחראי ידאג לכך שהילדים יישמעו להוראותיו של המציל.
ליווי בשעת הרחצה
(א)
כניסת ילדים לים או לבריכה מותנית בליווי 2 מדריכים לכל קבוצה בת 15 ילדים עד גיל 14 ומדריך אחד לכל קבוצה של 20 ילדים בגיל 15 או יותר.
(ב)
היה מספר הילדים גדול מ־20 וקטן מ־30, הם יחולקו לשתי קבוצות דומות במספרן. הקבוצה שתישאר מחוץ למים תהיה בהשגחתו של מדריך שיימצא על החוף או על שפת הבריכה.
השגחה בחוף
אין להשאיר ילדים בחוף הים או על שפת הבריכה בלי השגחתו של בגיר היודע לשחות.
סככה
מנהל הקייטנה ידאג לכך שילדים ישהו בחוף הים או מחוץ לבריכה בסככה או במקום מוצל אחר ויחבשו כיסוי ראש.
מיפקד נוכחות
לפני כל רחצה בים או בבריכה ובגמר רחצה כאמור יערוך המדריך האחראי מיפקד נוכחות על־פי רשימת שמות הילדים שבידו.
גידור
תחום הרחצה של הילדים יגודר בחבל או בדרך יעילה אחרת. אין להתיר יציאת ילד מן התחום שנקבע לרחצה.
שהות במים
המדריך האחראי לא ירשה לילד לשהות במים יותר ממחצית השעה ברציפות.
תפקיד המדריך
בשעה שהוא מופקד על ילדי קייטנה הרוחצים בים או בבריכה, לא יעסוק מדריך בהוראת שחיה, בארגון משחקים או בשחייה להנאתו.
משחקים ועזרים אסורים
המדריך האחראי יאסור משחקים של התזת מים, הטבעה, קפיצות למים וכל משחק מסוכן אחר. כן יאסור על הילדים את השימוש בסנפירים, משקפי צלילה ומצופים לסוגיהם.
פעולות חירום
הבחין מדריך בילד שיש חשש שהוא טובע או עלול לטבוע, יפעל להצלתו המיידית ויזעיק את המציל או את מגן דוד אדום לפי הוראות המציל.
סיום הרחצה
חמש דקות לפני סיום הרחצה יודיע המדריך האחראי על מועד סיומה ויפעל להוצאת הילדים מהמים; אין להרשות שהייה נוספת במים.
תיק עזרה ראשונה
מנהל הקייטנה ידאג לכך שתיק עזרה ראשונה יהיה בידי אחד המדריכים, המלווים את ילדי הקייטנה למקום רחצה.
מקומות רחצה אסורים
הרחצה במאגרי־מים פתוחים, בנחלים או בבריכות דגים – אסורה. מנהל הקייטנה יזהיר את הילדים מפני ניסיון לרחוץ בהם.

סימן ו׳: שיט

הגבלות בשיט
מנהל קייטנה רשאי לארגן שיט רק בספינות ממונעות, המיועדות להסעת קבוצות מטיילים, כשהן מושטות בידי בעלי מקצוע על פי רשיון כחוק מטעם רשות מוסמכת.
ליווי
השיט של הילדים בספינות ממונעות בטיולים קבוצתיים ייערך בליווי מבוגרים ובהשגחתם.
חובות מלווים
מחובתם של מלווים בשיט להקפיד על כך –
(1)
שמספר החניכים שיעלו לספינות יהיה בהתאם לרשיון הספינה;
(2)
שיימצאו אמצעי־הצלה בספינה;
(3)
שכל ילד יישב במקום שנקבע לו;
(4)
שתישמר המשמעת בזמן ההפלגה;
(5)
שייערך מיפקד נוכחות לפי רשימת שמות לפני תחילת השיט ובסיומו.
תנאי לקיום שיט
השיט במסגרת קייטנה טעון אישור בכתב של מפקח מינהל, חברה ונוער בלשכת המחוז של משרד החינוך והתרבות.

סימן ז׳: ביקורים בגן־חיות

אמצעי זהירות
המדריכים והמלווים של קבוצת ילדים המבקרת בגן־חיות יאסרו על ילדים להתקרב לכלובי החיות. על המדריך האחראי להסביר לילדים, לפני הכניסה לתחומי גן־החיות, את הסכנה הטמונה בהתקרבות לכלובי החיות.
איסור
המדריך האחראי יאסור על הילדים האכלה של חיות בגן־חיות, או כל פעולה אחרת המחייבת התקרבות לכלוביהן.

סימן ח׳: טיולים

אישור מוקדם
מנהל קייטנה לא יקיים טיול אלא לאחר שקיבל אישור מוקדם של צבא־ההגנה לישראל או משטרת ישראל (להלן – רשויות הבטחון), ויפעל לפי הנחיותיהם.
תנאי שרב
אין לקיים טיול אם הודיע חזאי השירות המטאורולוגי במשרד התחבורה (להלן – החזאי) כי במסלול הטיול יתקיימו תנאי שרב.
שינוי תנאים במהלך טיול
התקיימו תנאי שרב במהלך טיול או גבר החום במהלכו, מבלי שהיתה הודעה מוקדמת על כך מטעם החזאי, יש לבטל את הסיורים ברגל.
שתיה
אספקה של מים קרים, בכמות שלא תוגבל מראש, תובטח במשך הטיול. נערך הטיול ברגל, תיקבע הפסקה אחת לשעה לפחות; נערך הטיול ברכב, תיקבע מדי שעתיים הפסקה בת 15 דקות לפחות, לצורך שתיה. יש לדאוג לכך שמסלול הטיול יעבור במקומות שבהם ניתן להשיג מים ראויים לשתיה או להצטייד מראש בכמות מספקת של מי שתיה.
תחשיב מי שתיה
כמות מי השתיה שתילקח במכלים לטיול תחושב לפי 750 סמ״ק לילד לשעת הליכה, ושליש ליטר לילד לשעת נסיעה; המדריכים והמלווים יהיו מצויידים גם במימיות.
טיול ברגל
מנהל הקייטנה ידאג לכך כי לטיול ברגל יצטיידו הילדים בכיסוי ראש, בנעליים גבוהות ובלבוש מתאים.
הגבלות
בסיור ברגל אין לנוע בכבישים. אם אין אפשרות אחרת, יש ללכת בשולי הכביש בטיולי הליכה (באזור בין־עירוני בלבד), במרחק סביר מהתנועה שבו; יש להקפיד על הליכה בצד השמאלי של הכביש, נגד כיוון התנועה; אין לנוע על מסילת ברזל, לרבות הסוללה.
שעות החשיכה
אין לקיים טיולים בשעות החשיכה, אלא באישור מפקח מינהל, חברה ונוער בלשכת המחוז של משרד החינוך והתרבות.
מלווים
מתקיים הטיול באזור שאיננו עירוני, יצרף מנהל הקייטנה לטיול –
(1)
מלווה הבקיא באזור הטיול;
(2)
מי שמוסמך להגיש עזרה ראשונה, היודע להשתמש בציוד שבתרמיל עזרה ראשונה; לעניין זה יש להעדיף נוכחות של אחות מוסמכת או חובש מוסמך;
(3)
מלווים נושאי נשק לפי הוראותיהן של רשויות הבטחון.
מסלולי טיולים
מנהל קייטנה יקיים טיולים במסלולים המומלצים בידי הועדה המייעצת לטיולים במשרד החינוך והתרבות או במסלולים אחרים שיאשר היועץ לטיולים בלשכת המחוז של משרד החינוך והתרבות. בידי המדריכים תהיה מפת האזור, שעליה יסומן מסלול הטיול.
קייטנות למוגבלים
בקייטנה לילדים המוגבלים מבחינה פיזית יפעל מנהל הקייטנה בהתאם להוראותיו של יועץ בטיחות מוסמך מטעם המוסד לבטיחות ולגיהות (להלן – יועץ בטיחות מוסמך).

סימן ט׳: דיווח על תאונה

דיווח על תאונה
(א)
אירעה תאונה שבה נפגע ילד, בין בתחומי קייטנה ובין מחוץ לתחומיה, בין בשעת פעילות ובין בשעת הנסיעה מתחנת איסוף לקייטנה או מן הקייטנה לתחנת הפיזור, חייב מנהל הקייטנה לדווח עליה בטופס דו״ח על תאונה הנהוג במשרד החינוך והתרבות, ולצרף תיאור התאונה, ועדויות של מדריכים וחניכים שהיו עדי ראיה לתאונה; הטופס ייחתם בידי מנהל הקייטנה ויישלח לפי התפוצה הרשומה על גביו.
(ב)
מנהל קייטנה יצטייד, לפני פתיחתה, בטופס כאמור בתקנת משנה (א), שניתן לקבלו מן הממונה על בטיחות בלשכת המחוז של משרד החינוך והתרבות.

פרק ג׳: הוראות בטחון בקייטנות

אחראי לבטחון
(א)
בקייטנה יהיה אחראי לבטחון (להלן – האחראי); בקייטנה שיש בה עד 100 חניכים יכול שמנהלה יהיה גם האחראי.
(ב)
אחראי יהיה כפוף מבחינה מקצועית לקצין הבטחון של הרשות המקומית או לקצין הבטחון של לשכת המחוז במשרד החינוך והתרבות, אם אין קצין בטחון באותה רשות.
מודעות לנושא הבטחון
מנהל קייטנה והאחראי בה יפעלו להגברת המודעות של סגל העובדים ושל הילדים לנושא הבטחון, וזאת, בין השאר, באמצעות הסברה, כרזות ותרגול.
גידור
יש להעדיף הקמתה של קייטנה במקום מגודר היטב; היתה הקייטנה מגודרת –
(1)
יש לוודא בתחילת כל יום כי הגדר המקיפה את הקייטנה שלימה;
(2)
מספר הכניסות בגדר לשטח קייטנה יהיה קטן ככל האפשר, כדי לאפשר פיקוח על תנועת אנשים וכלי רכב לתוך שטח הקייטנה וממנו;
(3)
בגדר יהיו שתי יציאות חירום שיהיו סגורות דרך כלל וייפתחו רק לפי הוראותיו של האחראי.
חנייה
חניית כלי רכב בשטח קייטנה אסורה, למעט חנייה של כלי רכב החיוני לפעילות הקייטנה, לפי אישורו של האחראי.
סדר וניקיון
כדי להקל על הפעולה במצבי־חירום, ייקבעו מקומות מוגדרים בקייטנה לריכוז האשפה לפי הוראות תקנות התברואה, ולהצבת ציודה של הקייטנה, לרבות חפציהם של אנשי הסגל והילדים.
סימון הציוד
ציוד השייך לקייטנה יסומן בסימון מיוחד, שיקבע האחראי.
סריקות
(א)
בקייטנה יבוצעו סריקת בוקר וסריקה היקפית, לגילוי חפצים חשודים.
(ב)
סריקת בוקר תבוצע, בקייטנה שאין בה לינה, מדי בוקר לפני תחילת הפעילות, ובכל קייטנה אם הסגל והילדים אינם שוהים בה מספר שעות רצוף עקב טיול או סיבה דומה אחרת.
(ג)
סריקה היקפית תבוצע אחת לשעה בזמן פעילותה של הקייטנה.
(ד)
סריקת בוקר תבוצע בידי שני בגירים, לפחות, בכפוף להוראותיו של האחראי.
(ה)
סריקה היקפית תבוצע בקייטנה שמקומה מחוץ ליישוב, בידי שני בגירים, ובקייטנה אחרת, בידי בגיר אחד או שני ילדים בגיל 12 ומעלה, ובכפוף להוראותיו של האחראי.
שמירה
(א)
בכל קייטנה תהיה שמירה רצופה במשך כל שעות הפעילות.
(ב)
השמירה תבוצע בידי שומרים חמושים שסיימו את שירותם הצבאי או שמשרתים כמתנדבים במשמר האזרחי.
(ג)
על כל שומר להיות בעל אישור על כך שעבר אימון ומיטווח בששת החודשים שלפני תחילת פעילותה של הקייטנה.
(ד)
שומר יתודרך בידי האחראי בנושאים הנוגעים לתפקידו.
(ה)
אחד מן השומרים יוצב באופן קבוע ליד שער הכניסה לקייטנה ויפקח על תנועת הולכי רגל וכלי רכב לקייטנה וממנה.
(ו)
לשומר יהיה אמצעי קשר שבאמצעותו ניתן ליצור קשר מיידי עם האחראי.
(ז)
בקייטנה שאיננה מגודרת או ששטחה גדול, פתוח או שיש בו עצמים המגבילים את שדה הראייה, תבוצע גם שמירה ניידת, בהתאם להוראות האחראי.
(ח)
האחראי יסביר לשומרים, לפני כל משמרת, את ההוראות בדבר פתיחה באש ויוודא כי כל שומר יודע אותן.
ציוד קשר
בקייטנה יהיה ציוד קשר פנימי וחיצוני, לרבות מערכת כריזה ומגבירי קול ניידים.
קייטנה במוסד חינוך
קייטנה המתקיימת במוסד חינוך תפעל לפי הנהלים החלים במוסד חינוך, לפי תקנות אלה ולפי הוראותיו של המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות.
פטור
קצין הבטחון המחוזי במשרד החינוך והתרבות רשאי לפטור קייטנה מהוראה פלונית מהוראות פרק זה, אם אינה ישימה בנסיבות העניין.

פרק ד׳: פעילות חינוכית

השגחה ופיקוח
כל הפעילויות של קייטנה יתקיימו בהשגחה ובפיקוח מתמידים של המדריכים, ובהתאם להוראותיו של מנהל הקייטנה.
תקן המדריכים
מספר המדריכים בקייטנה יתאים לסוג הקייטנה ולפעילויותיה החינוכיות כפי שפורטו בתכנית הקייטנה.
העסקת מדריך
לא יעסיק מנהל קייטנה מדריך אלא אם כן יש בידי המועמד אישור תקף של משרד החינוך והתרבות על כשירותו לתפקידו.

פרק ה׳: הדרכה ופיקוח פדגוגי

מינוי מפקחים ומדריכים
מי שהוסמך לכך בידי השר (להלן – הממונה) רשאי למנות מפקחים ומדריכים חינוכיים לביצוע הפיקוח הפדגוגי וההדרכה הפדגוגית בקייטנות, ולקבוע את התחומים הגיאוגרפיים שבהם יהיו מוסמכים לפעול; הממונה יודיע למנהל קייטנה את שם המפקח הממונה עליה.
ביקורים ודו״חות
(א)
מפקח רשאי לבקר בכל פעילות של קייטנה העומדת לפיקוחו וחייב לבדוק אם הפעילות החינוכית היא בהתאם לתכנית הקייטנה, שאושרה בידי נותן האישור.
(ב)
מצא מפקח, כי פעילות חינוכית בקייטנה היא לא לפי התכנית שאושרה כאמור, רשאי הוא לתת הוראות כדי להתאים את הפעילות לתכנית האמורה, או להפסיק את הפעילות.
(ג)
מפקח שביקר בקייטנה ימסור, תוך עשרה ימים לאחר כל ביקור, דין וחשבון בכתב על פעולותיו לפי תקנה זו לממונה, והממונה יעביר העתק הדין וחשבון בתוספת הערותיו לנותן האישור.
(ד)
היה הדין וחשבון נוגע לעבודתו של מנהל קייטנה, יעביר הממונה העתק ממנו לאותו מנהל קייטנה.
(ה)
היה הדין־וחשבון נוגע לעבודתו של מדריך בקייטנה, יעביר הממונה העתק ממנו לאותו מדריך, באמצעות מנהל הקייטנה.
מענה לדין וחשבון
(א)
מנהל קייטנה או מדריך בקייטנה שקיבל העתק מדין וחשבון על עבודתו לפי תקנה 77, רשאי למסור לממונה, בכתב, ביאורים והשגות על הדין־וחשבון.
(ב)
ממונה שקיבל ביאורים והשגות כאמור, יעביר העתק מהם לנותן האישור, וכן למפקח שערך את הדין־וחשבון.
תפקידי מפקח
אלה העניינים שמפקח חייב לפקח עליהם בכל קייטנה שבפיקוחו:
(1)
מצב המבנים, הריהוט, החצרים והמשק;
(2)
מצב הציוד הפדגוגי;
(3)
מצב הנקיון והסדרים בקייטנה ואצל הילדים;
(4)
טיב המשמעת ואמצעיה;
(5)
ניהול רשומות הקייטנה;
(6)
מצב השירותים בקייטנה;
(7)
שיטות בחינוך וארגון הפעילויות;
(8)
הדרכת מדריכים בקייטנה;
(9)
רמת הפעילויות הפדגוגיות בקייטנה לפי מבחנים, בדיקות, הסתכלות, וכיוצא באלה;
(10)
הערכת עבודתם של מנהל הקייטנה ומדריכיה.
תפקידי מדריך חינוכי
מדריך חינוכי יבקר בכל קייטנה הנתונה לפיקוחו בהתאם להוראות הממונה, וישמש מדריך ויועץ לאותם המדריכים בקייטנה שעליהם יורה הממונה; מדריך חינוכי יתן פעילויות לדוגמה במסגרות שבהן פעילים המדריכים האמורים, יערוך עמהם ביקורים בפעילויותיהם של מדריכים בעלי ותק ונסיון, ויסדר להם ימי עיון, השתלמות וכיוצא באלה במימון של מעסיקם.
חובות מנהלי קייטנות ומדריכיהן
(א)
מנהל קייטנה ומדריכיה חייבים לשתף פעולה עם המפקחים והמדריכים הממונים על אותה קייטנה, להתחשב בעצותיהם ולהישמע להוראותיהם.
(ב)
מנהל קייטנה חייב למסור למפקח הממונה עליה את כל הידיעות שיבקש ולאפשר לו לפקח בקייטנה בהתאם לתקנות אלה.

פרק ו׳: שונות

שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין, ולא לגרוע ממנו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה בתום 60 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה: תכנית הקייטנה

(תקנה 2(1))

(הושמט)

תוספת שניה: טופס תיאום הוראות בטחון בקייטנה

(תקנה 2(2))

(הושמט)

תוספת שלישית: טופס מערך ביקורת לקייטנה במוסד חינוך

(תקנה 2(3))

(הושמט)

תוספת רביעית: טופס מערך ביקורת למחנה קיץ

(תקנה 2(4))

(הושמט)


א׳ בכסלו התשנ״ד (15 בנובמבר 1993)
  • אמנון רובינשטיין
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.