תוספתא (צוקרמנדל)/מגילה/ד‫‪ 1‬ראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים ומפטירין‬
‫‪‫ב"יהוידע הכהן" איזו היא שבת ראשונה כל שחל ראש חודש אדר להיות בתוכה‬
‫ואפילו בערב שבת‪:
2 בשנייה "זכור" ומפטירין "כה אמר י"י פקדתי את אשר‬
‫עשה עמלק לישר׳
" איזו היא שבת שנייה כל שהפורים חל להיות בתוכה ואפילו בערב‬
‫שבת‪:‬
3 בשלישי "פרה אדומה" ומפטירין "וזרקתי עליכם מים טהורים" איזו היא‬
שבת שלשית כל שסמוכה לפורים מאחריו:‪
4 ברביעית "החדש הזה לכם" ומפטירין "כה‬
‫אמ׳ י־י בראשון באחד לחודש
" איזו היא שבת רביעית כל שראש חודש‬
‫ניסן חל להיות בתוכה ואפילו בערב שבת ואם היתה פרשת שקלים סמוכה לאדר בין‬
‫לפניה ובין מלאחריה חוזרין וכופלין אותה וכן בשנייה וכן בשלישית וכן ברביעית וכן בחנוכה‬
‫וכן בפורים‪:‬
5 ושואלין הילכות פסח בפסח והילכות עצרת בעצרת הילכות החג בחג בבית‬
‫‪‬הוועד ושואלין לעניין הפסח קודם לרגל שלשים יום בפסח קורין בפרשת מועדות שבתורת‬
‫כהנים ושאר כל ימות הפסח מדלגין בעניין פסח האמורין בתורה בעצרת "שבעה שבועות‬"
‫אחרים אומ׳ "בחדש השלישי":‬
6 בראש השנה קורין "וי״י פקד את שרה כאשר‬
‫אמר
" ויש אומ׳ "בחודש השביעי באחד לחודש"
7 יום ‬הכיפורים קורין "אחרי‬
מות" ומפט׳ "בעשור" שבחומש הפיקודים וקורא על פה.
8 ביום טוב הראשון של חג
‫‪‬קורין "בחמשה עשר יום לחודש השביעי חג הסוכות"‪ ,‬בשני‪" ,‬ביום‬
‫השני" בשלישי "ביום השלישי" ברביעי "ביום הרביעי" בחמישי "ביום‬
‫החמישי" בששי "ביום הששי" בשביעי "ביום השביעי" בשמיני "ביום‬
‫השמיני עצרת תהיה לכם".
9 בראש חודש קורין "ובראשי חדשיכם"‬
‫בתשעה ‬באב קורין "כי תוליד בנים" אחרים אומ׳ "אם לא תשמעו".
10 ממקום‬
‫‪‬שפוסקין שבת שחרית משם מתחילין במנחה במנחה משם מתחילין בשיני בשיני שם מתחילין.