תולדות תנאים ואמוראים/ג/ר' גמליאל (הרביעי)


ר' גמליאל (הרביעי) בן ר' יהודה נשיאה הראשון ודור העשירי להלל הבבליעריכה

אביו ר' יהודה נשיאה היה הנשיא האחרון אשר אחז את קרן הנשיאות וגם ריש מתיבתא ביחד, וכשנפטר הוא אז נתחלקה הנשיאות לשתים, ישיבת ציפורי טרם נתבטלה כי ר' אושעיא לעת זקנתו הלך לו לקיסרין ויסד שמה ישיבתו ור' ינאי בעיר עכברא ורי"בל בלוד, ור"י נשיאה נפטר לערך תקמב לשטרות אשר מלך קרוב לשלשים שנה, ובנו ר' גמליאל לא היה גדול לא בתורה ולא בחכמה כאבותיו ולא היה יכול להיות רב החובל וראש הדור, ובעוד שנים אחדות הלך ר' יוחנן ויסד ישיבתו הגדולה בטבריא, ולכן לא מצינו את ר' גמליאל זה כמעט בשום מקום, זולת בירושלמי חלה פ"ד ה"ד שביקש ר"ג ברבי (כן היו נקראין כל הנשיאים בשם זה בירושלמי) להנהיג את הדמאי בסורא ולא הניחו ר' הושעיא, ומזה אנו רואין שלא הגיע למעלת אבותיו, וזאת שנית שלא האריך ימים על ממלכתו, ולא שמת בקוצר ימים אך יען שאביו ר"י נשיאה האריך ימי נשיאותו, ולכן לא נזכר ממנו שום הלכה, וגם לא שום תקנה כללית יען שנתבטלו הסנהדרין וכחם, וכבוד התורה נתנה לראשי מתיבתות, ואך כבוד הנשיאות כמו למינוי דיינים ועיבור השנה נשארה להנשיאים, ועל מקומו ישב ר' יהודה נשיאה השני שהיה תלמידו דר' יוחנן.