תולדות תנאים ואמוראים/ג/ר' גמליאל בר אינינוא או אניא


ר' גמליאל בר אינינוא או אניאעריכה

נזכר אך בירושלמי והיה חבירו דר' אבא בר כהנא כפאה רפ"א ר"ג בר אינינוא ור"א בר כהנא חד אמר - וחרגא אמר וכו'. והיה תלמידו דר' מנא א) כפאה רפ"א שבעי קומי ר' מנא. ובכתובות פ"ד ה"ח גרס בר אניא, וכן יומא פ"א סה"א ר"נ ב ראינאני בעי קומי ר' מנא, ובפסחים פ"א רה"א תני רבן (צ"ל רבי) גמליאל ברבי איניונא קומי ר' מנא, ובנדה ספ"ג דבי (צ"ל רבי) גמליאל בי רבי ליאני בעי קומי ר' מנא וצ"ל ברבי אינינא.