תולדות תנאים ואמוראים/ג/ר' גמליאל בר אבינא


ר' גמליאל בר אבינאעריכה

נזכר בירושלמי כתובות פ"ג ה"י בעי קומי ר' מנא, ובשבועות ספ"ה גרס ר' גמליאל בי' ר' אילעאי.