פתיחת התפריט הראשי

תו"א על משלי יב כז

(משלי יב כז): "לא יחרוך רמיה צידו" -

(ערובין נד ב): "אמר רב שיזבי משום רבי אלעזר בן עזריה: מאי דכתיב לא יחרוך רמיה צידו? - לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאי. רב ששת אמר: צייד הרמאי יחרוך. כי אתא רב דימי אמר: משל לצייד שצד צפרים, אם ראשון ראשון משבר כנפיו משתמר, ואם לאו אין משתמר".

(עבודה זרה יט א): "אמר רב שיזבי משמיה דר"א בן עזריה מאי דכתיב לא יחרוך רמיה צידו? לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאי. ורב ששת אמר צייד הרמאי יחרוך. כי אתא רב דימי אמר: משל לאדם שצד צפרין, אם משבר כנפיה של ראשונה כולם מתקיימות בידו, ואם לאו אין מתקיימות בידו".