שמות רבה כג ה


ה.    [ עריכה ]
דבר אחר "אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה" הדא הוא דכתיב (שיר ד, ח) אתי מלבנון כלה אמר רבי לוי בנוהג שבעולם כלה מקשטין ומבשמין אותה ואחר כך מכניסין אותה לחופה והקדוש ברוך הוא לא עשה כן אלא אמר לכנסת ישראל אתי מלבנון כלה מטיט ולבנים לקחתיך ועשיתיך כלה למה שני פעמים אתי מלבנון אלא אמר הקדוש ברוך הוא אתי גליתם מבית המקדש שנקרא לבנון שנאמר (ישעי' לז, כד) אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ומנין שהלכה שכינה עם ישראל בגולה שנאמר (שם מג, יד) למענכם שלחתי בבלה ואומר (יחזקאל א, ג) היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן וכן דניאל אומר (דניאל י, ד) ואני הייתי על יד הנהר הגדול הוא חדקל וכן משה אומר (ויקרא כו, מד) ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם וגו' איני יכול להניחם כי אני ה' אלהיהם מפני קדושת שמי עשיתי ועמי אתם חוזרים הדא הוא דכתיב (שיר ד, ח) אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי מן המלכיות שנקראו לבנון שנאמר (יחזקאל לא, ג) הנה אשור ארז בלבנון וכן הוא אומר (מיכה ב, יג) עלה הפורץ לפניהם ויעבר מלכם לפניהם וה' בראשם (שיר שם) תשורי מראש אמנה אמר רבי יוסטא הר הוא ושמו אמנה עד אותו ההר ארץ ישראל ממנו ולהלן חוץ לארץ אמר רבי אלעזר ברבי יוסי כשיגיעו הגליות לשם יהיו אומרים שירה לכך נאמר תשורי מראש אמנה. דבר אחר תשורי מראש אמנה עתידין ישראל לומר שירה לעתיד לבוא שנאמר (תהלים צח, א) שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה ובאיזה זכות אומרים ישראל שירה בזכות אברהם שהאמין בהקדוש ברוך הוא שנאמר (בראשית טו, ו) והאמין בה' היא האמונה שישראל נוחלין בה ועליו הכתוב אומר (חבקוק ב, ד) וצדיק באמונתו יחיה הוי תשורי מראש אמנה (שיר שם) מראש שניר בזכות יצחק (שם) וחרמון בזכות יעקב (שם) ממעונות אריות גלות בבל ומדי (שם) מהררי נמרים זו אדום. דבר אחר תשורי מראש אמנה אמר רבי נחמיה לא זכו ישראל לומר שירה על הים אלא בזכות אמנה שנאמר (שמות ד, לא) ויאמן העם וכתיב (שם יד, לא) ויאמינו בה' אמר רבי יצחק היו רואין כל אותן נסים שנעשו להם ולא היה להם להאמין אלא אמר ר' שמעון בר אבא בשביל האמנה שהאמין אברהם להקדוש ברוך הוא שנאמר והאמין בה' ממנה זכו ישראל לומר שירה על הים שנאמר אז ישיר משה הוי תשורי מראש אמנה: