שמות רבה טו א

א.    [ עריכה ]
"וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים". הדא הוא דכתיב:

(שיר ב, ח): "קול דודי הנה זה בא" (וכל הענין בפרשיות (פסיקתא ה) עד עמכם), שנאמר:

(שיר השירים ב, י): "ענה דודי ואמר לי" מה את עושה כאן במקום טמאים (יחזקאל כג, כ) אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. "קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך": אמר לפניו רבון העולמים ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא שלמו!

אמר ליה כבר שלמו, שנאמר (יא): "כי הנה הסתיו עבר".

מיד גלו הצדיקים את ראשיהם שהיה מכוסה שנאמר (שיר השירים ב, יב): "הנצנים נראו בארץ" אלו הן שבטו של לוי שהיו צדיקים כולן. דבר אחר הנצנים אלו הכהנים (דה"א ו, לה) בני אהרן אלעזר בנו פנחס בנו. דבר אחר הנצנים אלו המלכים דוד ושלמה רחבעם אסא אביה. דבר אחר אלו הלוים (שם טז, ה) אסף הראש ומשנהו זכריה.

כיון שראה הקדוש ברוך הוא כך אמר "עת הזמיר הגיע" הגיע זמן של לוים לומר לפני שירים ומזמורים. דבר אחר עת הזמיר הגיע כיון ששמע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאמרו את השירה אמר "קול התור נשמע בארצנו" ששמע קולן של ישראל בזכות אברהם שהקריב תור וגוזל. מה כתיב אחריו?

(יג): "התאנה חנטה פגיה" אלו הצדיקים והישרים, "והגפנים סמדר נתנו ריח" אלו הבינונים שעשו תשובה. מכאן ואילך "קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך".

כשיצאו ישראל ממצרים, אמר להם הקדוש ברוך הוא: אין לכם חדש אחר גדול מזה, לפיכך נקרא ראשון, שנאמר ראש חדשים. דבר אחר: ראשון הוא לכם - כביכול הקדוש ברוך הוא שנקרא ראשון שנאמר (ישעי' מד, ו) אני ראשון ואני אחרון וציון נקרא ראשון שנאמר (ירמי' יז, יב) כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו ועשו נקרא ראשון שנאמר (בראשית כה, כה) ויצא הראשון וגו' ומשיח נקרא ראשון שנאמר (ישעי' מא, כז) ראשון לציון הנה הנם יבא הקדוש ברוך הוא שנקרא ראשון ויבנה בית המקדש שנקרא ראשון ויפרע מן עשו שנקרא ראשון ויבא משיח שנקרא ראשון בחדש הראשון שנאמר "החדש הזה לכם ראש חדשים וגו'".