שולחן ערוך יורה דעה ש ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

השק והקופה מצטרפין לכלאים:

הגה: וכן טוב אב ובנו מצטרפים לכלאים כיצד היה חתיכת צמר באחד מהם וחתיכת פשתן בשני ותפרן ביחד הוי כלאים (טור):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יד) מצטרפין כו'. כיצד חתיכת בגד פשתן מחוברת לשק וחתיכת בגד צמר מחוברת לקופה וחברן (כלומר השתי חתיכות) יחד בשתי תכיפות מצטרפין אף ע"ג שמחוברי' בב' כלים ואסור להתכסות בשק או בקופה ולא אמרינן האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי. טור ושאר מפרשים. וכתב הברטנורה ושאר מפרשים דה"ה אם מחוברים לשאר כלים דינם כשק וקופה:

(טו) אב ובנו. וה"ה שאר ב' בני אדם:

(טז) ותפרן ביחד. וחגר חגורות עליו ועל בנו דאל"כ שרי דכיון שהם בעלי חיים נפרדים זה מזה. הטור והרא"ש. ומדברי הרב נראה שאפי' לא חגר חגורות אסור והיינו כמ"ש הב"י בשם הריטב"א ע"ש:


ט"ז

השק והקופה כו'. כיצד חתיכת בגד פשתים מחוברת לשק וחתיכת בגד צמר מחוברת לקופה וחברן יחד בב' תפירות מצטרפין אע"פ שמחוברין בב' כלים ואסור להתכסות בשק או בקופה ולא אמרינן האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי כ"ה בטור:

באר היטב

(י) ותפרן:    כ' הש"ך דמדברי הרב נראה שאפילו לא חגר חגורות אסור עכ"ל.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש