שולחן ערוך יורה דעה שמא ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

כל זמן שלא נקבר המת -- אינו חולץ מנעל וסנדל ואינו חייב בעטיפת הראש וכפיית המטה. אבל אסור לישב או לישן על גבי מטה אפי' כפויה.

הגה: וכל שכן שאסור בתשמיש המטה (טור בשם הרמב"ן ובשם התוספות ובמרדכי פ"ק דכתובות בשם י"א). וי"א דאסור ברחיצה וסיכה ושמחה ושאלת שלום ותספורת ובמלאכה (טור) אבל מותר לצאת מפתח ביתו (הגהות מיימוני פ"ד בשם סמ"ק)

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(טז) וכל שכן שאסור בתה"מ. דאפי' בשבת אסור כמ"ש לעיל סעיף א':

(יז) ובמלאכה. ע"ל סי' שמ"ג וסי' שס"א סעיף י"א:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש