שולחן ערוך יורה דעה שמא ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

מי שמת בתפיסה ולא ניתן לקבורה -- לא חל על הקרובים אנינות וגם אבילות לא חל עליהם כיון שלא נתייאשו מלקברו. וכן אם קרובי המת בתפיסה -- אין אנינות חל עליהם.

וכן מי שנהרג בדרך או גררתו חיה או שטפו נהר ולא נתייאשו מלקברו -- אין על הקרובים לא דין אנינות ולא דין אבילות. ומונים לו שבעה ושלשים מיום שנתייאשו מלקברו:

מפרשים

 

(יד) לא חל כו'. דלא קרינן מוטל לפניו כיון דלא ניתן לקבורה:

(טו) כיון שלא נתייאשו מלקברו. ואפי' המושל רוצה ממון הרבה מ"מ כיון דבממון תלוי הדבר שאחר כך יתפייס בדמים מועטים מפני כך לא חלה האבילות עדיין אבל אם היתה הגזירה שלא ליתנו לקבורה מחמת שנאה ולא מחמת ממון אינה עשוי' ליבטל וחלה האבילות מיד כן מתבאר מדברי הרמב"ן ושאר פוסקים:
 

(יב) חל: דכיון דלא ניתן לקבורה לא קרי מוטל לפניו. ש"ך.

(יג) נתייאשו: כתב הש"ך ואפי' המושל רוצה ממון הרבה מ"מ כיון דבממון תלוי הדבר ואפשר שאח"כ יתפייס בדמים מועטים לכך לא חלה האבילות עדיין אבל אם לא ניתן לקבורה מחמת שנאה ולא מחמת ממון ושנאה אינה עשויה ליבטל חלה האבילות מיד עכ"ל.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש