פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה שלד לב


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

המנדה עצמו בעולם הזה ובעולם הבא י"א שאין לו התרה לכן שומר נפשו ירחק ממנו.

(ועיין לעיל סימן רכ"ח סעיף מ"ה).

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(מח) שאין לו התרה. שכיון שנידה עצמו בעה"ב הכניס עצמו בנידוי שלמעלה ומי יתירנו לו:באר היטב

(לט) שאין:    שכיון שנידה עצמו בעה"ב הכניס עצמו בנידוי שלמעלה ומי יתירנו לו. ש"ך.▲ חזור לראש