פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה שלד ל


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

נידוהו על תנאי חל הנידוי וצריך התרה אף על פי שמקיים התנאי ואפילו אם נידה את עצמו על תנאי ודוקא שהמנודה מסופק בשעת התנאי אם יכול לקיימו אבל אם ברור לו שיכול לקיימו אין צריך התרה.

מפרשים