שולחן ערוך יורה דעה רסז לט


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

הפיל שן עבדו וסימא עינו -- יוצא בשינו ואינו נותן דמי עינו. ואם תפס -- אין מוציאין מידו.

ואם כתב לו גט שחרור בין הפיל שינו לסימא עינו -- חייב ליתן לו דמי עינו.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(מט) הפיל כו'. הב"ח כתב דאם היה לו שהות לכתוב גט שחרור בין שינו לעינו הוא דאין נותן לו דמי עינו ואם תפס אין מוציאין מידו כו' וע"ש שהאריך:באר היטב

(לג) ואינו:    והב"ח כתב דאם היה לו שהות לכתוב גט שחרור בין שינו לעינו הוא דאינו נותן לו דמי עינו אבל אם בפעם א' עשה שניהם חייב ליתן לו דמי עינו ובט"ז השיג עליו וכתב דאין חילוק כלל בזה דאפילו בבת א' אין צריך ליתן לו ע"ש שמאריך בראיות מהש"ס (ובנה"כ דחה השגת הט"ז וכתב שהב"ח עצמו הרגיש בקושייתו ומתרצה ע"ש).▲ חזור לראש