שולחן ערוך יורה דעה רנד א


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אסור לישראל ליטול צדקה מן העובד כוכבים בפרהסיא ואם אינו יכול לחיות בצדקה של ישראל ואינו יכול ליטלה מהעובד כוכבים בצינעא הרי זה מותר:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) אסור לישראל כו'. משום דאיכא חילול השם דמבזי נפשיה בפרהסיא:


ט"ז

אסור לישראל כו'. משום חילול השם:

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש