שולחן ערוך יורה דעה רמד י


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

אם הוא מופלג בחכמה אפי' אינו רבו דינו כרבו מובהק (מי שהוא גדול הדור ומפורסם בדורו בכך נקרא מופלג בחכמה) (ת"ה סימן קל"ח ותוס'):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ט) מופלג בחכמה כו'. ע"ל ס"ק ב':באר היטב

▲ חזור לראש