פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

היה מפציר בחבירו שיאכל אצלו ומיאן ואמר קונם לביתך שאיני נכנס וטיפת צונן שאיני טועם מותר ליכנס לביתו ולשתות לו צונן שלא נתכוון אלא שלא יאכל וישתה עמו בסעודה זו וכן כל כיוצא בזה.

(מי שנדר צדקה או שאר נזיר מחמת חולה ומת עיין לקמן סימן ר"כ):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ד) שלא נתכוין אלא כו'. הלכך אסור בסעודה זו ותו לא:


(ה) מי שנדר כו' מחמת חולי שהיה לו ומת החולה ע"ל סי' ר"ך סט"ו בהג"ה ומ"ש שם:באר היטב

(ה) חולה:    שהיה לו ומת החולה ע"ל סימן ר"כ סט"ו בהג"ה.▲ חזור לראש