פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

מגל שנשברה ידו: מן השפה ולפנים -- אינה חוצצת מפני שהיא כבית הסתרים; מן השפה ולחוץ -- אם משמשת מעין מלאכתה -- אינה חוצצת, ואם לאו -- חוצצת.

סירגה בגמי או במשיחה הרי זו חוצצת. דבקה בשרף אינה חוצצת.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) בגמי או במשיחה כו'. שאין זה תיקון יפה אלא תיקון עראי ובודאי אין דעתו להניחו שם אבל אם דבקה בשרף שהוא דיבוק ותיקון טוב על דעת להניחו שם תיקנה לפיכך אינה חוצצת עכ"ל עט"ז:באר היטב

(ד) בשרף:    שהוא דיבוק ותיקון טוב על דעת להניחו שם תקנה לפיכך אינה חוצצת משא"כ בגמי או במשיחה. כ"כ הלבוש.▲ חזור לראש