שולחן ערוך יורה דעה קנג ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

לא תתייחד ישראלית עם עובד כוכבים אפי' הם רבי' ונשותיה' עמהם:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) ישראלית. אפילו היא חשובה קרובה למלכות כ"כ ב"י לדעת רש"י והרי"ף והרמב"ם וכ"כ הב"ח:

(ג) עם עובד כוכבים. וכב"י והאחרונים דוקא עם אנשים אבל עם נשים אף לפירש"י שרי דלא חיישינן לשפיכות דמים מטעם שכתבו התוספות ויש לפקפק בזה לפירש"י:

(ד) אפילו הם רבים ונשותיהם עמהם. דבכה"ג אפילו בישראל פריצי שרי כמו שנתבאר בא"ע סימן כ"ב ס"ה:


ט"ז

אפילו הם רבים ונשותיהם עמהם. בטור כתב על זה וכה"ג בישראל שרי וכתב ב"י לאו דבעינן בישראל תרתי שיהיו רבים וגם נשותיהם עמהם אלא בחד מינייהו סגי שאם אשתו עמו אפי' אחד מותר ואם הם רבים אפילו אין נשותיהם עמהם מותר וכמ"ש באבן עזר סימן כ"ב עכ"ל והא דכתב שבחד סגי מ"מ חילוק יש ביניהם דבהיתר שתלוי במה שהם רבים לא מהני אלא בכשרים אבל לא בפרוצים אבל ההיתר השני שמחמת נשותיהם עמהם מהני בישראל אפי' בפרוץ ואפי' אין שם אלא הוא לבדו וא"כ מ"ש הטור וכהאי גוונא בישראל שרי ר"ל בפרוצים דומיא דעובד כוכבים משום הכי נקיט רבים ונשותיהם כו' רצונו לומר דמהני ברבים אם נשותיהם עמהם וכאן בעובד כוכבים לא מהני אלו תרתי וכן הוא בגמ' דאמרינן אלא בתלתא דכוותא גבי ישראל פרוצים מי שרי ועל כן נקט הטור תרתי למעליותא בישראל לא מהני כאן ובחנם חלק מו"ח ז"ל על הב"י בזה דאע"ג דבישראל פרוץ מותר אפי' בלא רבים באשתו עמו מכל מקום נקט כאן לשון רבים לרבותא דאפילו הכי בעובד כוכבים לא מהני:

באר היטב

(ג) ונשותיהם: דבכה"ג אפילו בישראל פריצי שרי כמ"ש בא"ע סימן כ"ב ס"ה בהג"ה אפ"ה בעובד כוכבים אסור ואפי' היא חשובה וקרובה למלכות ודוקא עם אנשים אבל עם נשים שרי דלא חיישינן לשפיכת דמים עכ"ל הש"ך.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש