ש"ך על יורה דעה קנג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף געריכה

(א) בלא מכנסיים כו'. והב"ח השיג ע"ז וז"ל ולא ידעתי מנין לו זה ותו דא"כ לפי טעם זה אפילו חוץ לד' אמות נמי אסור והרי במרדכי והגמי"י מתירין ברחוק ד' אמות אלא ודאי הטעם הוא משום טהרה ואין חילוק בין לבוש מכנסיים או לא אלא תוך ד"א אסור אפילו לבוש מכנסיים וחוץ לד"א שרי אפי' אינו לבוש מכנסיים עכ"ד ובאמת דבריו נכונים אך לא עיין בד"מ ששם מבואר מה שהכריחו לחלק בכך וז"ל ואין אנו נוהגים להחמיר בזמן הזה ואפשר דלא אסור אלא בימיהם שהיו רגילין לילך בלא מכנסיי' כמ"ש האגודה פ' מקום שנהגו אבל האידנא לית לן בה עכ"ל ומ"מ אין דברים אלו מוכרחים אלא נ"ל דדוקא בזמן הש"ס שהיו נוהגים בטהרה ובפרישות כדאיתא פ' מפנין (דף קכ"ז ע"ב) ברבי יהושע שטבל מחמת שנתזה צינורא מפיה של מטרוניתא על בגדיו ופרש"י רוק וגזרו על העמים שיהיו כזבים לכל דבריהם ע"כ (וכן משמע בפרקי ר"א דטעמא הוא משום טהרה וכמ"ש הב"ח) והשתא דאין טומאה וטהרה נוהג בינינו ואין אנו נזהרין ברוקן ומדרסן גם לרחוץ עמהם שרי כן נ"ל ועב"ח שכתב גם כן דדוקא בזמן שהיה טומאה וטהרה נוהג אלא שאחר כך מסיק דלדעת המרדכי והגמ"י גם בזמן הזה אסור ע"כ ול"נ אפשר דאינהו לא מיירי אלא למדת חסידות ולמי שנוהג עצמו בקדושה וטהרה אבל לא לשאר סתם ב"א והיינו דכתבו המרדכי ואגודה בפ' אע"פ בסתם בשם הר"ש בר ברוך דמותר לרחוץ במרחץ משפחות עובד כוכבים ולא חיישינן משום טהרה ולכך אין העולם עתה נזהרין בזה ונראה שלזה השמיט העט"ז הג"ה זו:


סעיף דעריכה

(ב) ישראלית. אפילו היא חשובה קרובה למלכות כ"כ ב"י לדעת רש"י והרי"ף והרמב"ם וכ"כ הב"ח:

(ג) עם עובד כוכבים. וכב"י והאחרונים דוקא עם אנשים אבל עם נשים אף לפירש"י שרי דלא חיישינן לשפיכות דמים מטעם שכתבו התוספות ויש לפקפק בזה לפירש"י:

(ד) אפילו הם רבים ונשותיהם עמהם. דבכה"ג אפילו בישראל פריצי שרי כמו שנתבאר בא"ע סימן כ"ב ס"ה: