פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אבן שחצבה לעבדה אסורה בהנאה היתה חצובה וציירה וכיידה שתיעבד אפי' צייר וכייד בגוף האבן נוטל מה שחידש והוא אסור בהנאה ושאר האבן מותר.

(ובעבודת כוכבים דמהני בטול אפילו לא נטל משם רק מה שצייר מותר אם עשאו דרך בטול) (רבינו נסים):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יז) רק מה שצייר. כלו' רק מעט ממה שצייר בענין שפגמו דהוי ביטול:באר היטב

(יג) שצייר: פי' רק מעט ממה שצייר בענין שפגמו הוי ביטול. ש"ך.▲ חזור לראש