שולחן ערוך יורה דעה נז יא


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

במה דברים אמורים שאם הוא שותק והם שותקים מותר הני מילי דלא חזינן דנגע בהו אבל היכא דחזינן דקפץ עלייהו כדרך הדורסים אע"פ שהוא בן תרבות אסור:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כט) אבל היכא דחזינן כו'. ע"ל ס"ק י"ח:באר היטב

▲ חזור לראש