פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

במה דברים אמורים בבהמה אבל בעוף כיוצא בזה כשר. (ואפילו כמה ענפים יוצאים ממנו כשר) (רבינו ירוחם):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ה) אבל בעוף כו'. עיין ס"ק ב':באר היטב

(ה) בעוף:   וכ' הט"ז דבעוף בכל גווני כשר אבל הש"ך פוסק דוקא שחוזרים ומתערבים כדלעיל ס"ק ב' (ועיין פרי חדש ועיין מ"ש בס"ק ג' תרנגולת שיש לה ב' נקבים מאחוריה שבהם היתה מוציאה הריעי אם בדקו אותה וראו שהמעי שבו יוצא הריעי היה א' לבד אלא שפי אותה המעי היתה מתפשט לב' מקומות ומ"מ היה נקב א' בגוף התרנגולת וכל המעי היה א' כשירה לפי שאין לו יתרון (הר"ש הלוי סי' כ"ה. וכנה"ג דף קס"ו).▲ חזור לראש