שולחן ערוך חושן משפט תכ כז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כשב"ד מגבין לנחבל ארבעה דברים אין נותנים לחובל בהם שום זמן אבל אם לא עשה בו דבר אלא שביישו נותנים לו זמן כיון שלא חסרו ממון:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אלא שביישו נותנין כו':    עפ"ר שם הוכחתי דלבשת של חבלה אין נותנין זמן כיון שלשאר דברים שגובין בחבלה אין נותנין זמן כיון דיש בהן חסרון ממון אגבן גובין ג"כ צער ובשת אע"ג דלית בהו חסרון ממון ודוקא בדבר שאין גובין עליה אלא דמי בשת לחוד הוא דנותנין זמן ונראה דה"ה צער כשהוא לחוד כגון בשפוד במקום שאין רואין כיון דלית ביה חסרון ממון נותנין לו זמן והא דכ' הטור והמחבר והרמב"ם דין זה בבשת לחוד ולא בצער משום דבמשנה וגמרא מעשה כך היה לפני רבי עקיבא באשה שפרע ראשה ונתביישה ועיין שם ובפרישה:

ש"ך - שפתי כהן

(ד) אין נותנין לחובל שום זמן כו' משמע אפילו זיל נכסי דנתבע ודוקא כשנתחייב בדין אבל אם מבקש זמן להביא עדים לפטור נותנים זמן אף לחבלות אם זיל נכסיה כדמוכח בתוספות והרא"ש פרק הפרה וכ"כ נ"י שם ודלא כב"ח סי' כ"ד וכבר השגתי עליו שם ע"ש:


ט"ז

באר היטב

(יב) זמן:    משמע אפילו זיל נכסי דנתבע ודוקא כשנתחייב בדין אבל אם מבקש זמן להביא עדים לפטור נותנין זמן אף לחבלות אם זיל נכסיה כדמוכח בתוספות והרא"ש פרק הפרה וכ"כ הנ"י שם ודלא כב"ח בסי' כ"ד וכבר השגתי עליו שם ע"ש. ש"ך.

(יג) שביישו:    עפ"ר שם הוכחתי דלבשת של חבלה אין נותנין זמן כיון דלשאר דברים שגובין בחבלה אין נותנין זמן משום דיש בהן חסרון ממון אגבן גובין ג"כ צער ובשת אע"ג דלית בהו חסרון ממון ודוקא בדבר שאין גובין עליה אלא דמי בשת לחוד הוא דנותנין זמן ונראה דה"ה צער כשהוא לחוד כגון כואו בשפוד במקום שאין רואין כיון דלית ביה חסרון ממון נותנין לו זמן והא דכתבו הפוסקים דין זה בבשת לחוד ולא בצער משום דבש"ס מעשה כך היה לפני ר"ע באשה שפרע ראשה ונתביישה. סמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש