הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן שצא

סימן שצא עריכה

[ש"ך אות ב] בהרא"ש פ' הגוזל. נ"ב ע' מחנה אפרים הל' נזקי ממון סימן ב':

[שו"ע] לצידי רחבה. נ"ב ע' תשובת חות יאיר סי' קכא: