שולחן ערוך חושן משפט שפה ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המנסך יין חבירו לעכו"ם לא נאסר שאין אדם מישראל אוסר דבר שאינו שלו ואם היה לו בו שותפות או שהיה מומר שהרי הוא כעכו"ם או שהתרו בו וקבל ההתראה שהרי הוא מומר ה"ז אוסר היין וחייב לשלם אע"פ שהוא מתחייב בנפשו מפני שמשעה שהגביהו נתחייב לשלם ואינו מתחייב בנפשו עד שינסך:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שאין אדם אוסר דבר כו':    פי' אין מדרכו לאסור מ"ה זה אף ששמעו מפיו שאמר שכוונתו לנסך אמרי' לצעורי' לחבירו קא מכוון ולא גמר בדעתו לנסכו וכן הוא מבואר בי"ד סי' ד' ע"ש:

ואם הי' לו בו שותפות כו':    ע' בי"ד סי' ד' שם מבואר דבשחט בהמת חבירו לעכו"ם דג"כ אמרי' לצעוריה כמכוון ובהי' לו שותפות עם חבירו בבהמה כתב שם הטור דלהרמב"ם אסור וכמ"ש כאן ביין ושדעת הרא"ש הוא דאינו נאסר וכאן סתם הטור וכתב דנאסר ונראה לחלק דשאני כאן כיון דראוי ועומד לחלוק והי' לו ליטול ואח"כ ה"ל לצער חבירו באמרו שנסכו ולכן לא אמרי' דלצעוריה קמכוון משא"כ בשחיטות בהמה לעכו"ם דא"א לחלקה בחייה ועמ"ש בדרישה עוד ישוב בענין אחר:

או שהי' מומר כו':    דבהני מסתמא הי' דעתו לנסך כיון שהוא מומר או שהתרו בו:

ש"ך - שפתי כהן

(ד) ואם היה לו בו שותפות ע' בסמ"ע ס"ק ד' ובבית חדש מה שהקשו מי"ד סי' ד' לכאן ועיין מה שכתבתי בש"ך בי"ד סי' ד' ס"ק ה' על זה:באר היטב

(ד) שותפות:    עיין בסמ"ע ובב"ח מה שהקשו מיורה דעה סי' ד' לכאן ועמ"ש ביורה דעה שם על זה. ש"ך.קצות החושן

(א) שהרי הוא ככותי. כת' הב"י בי"ד סימן ד' בהא דמוקי לה בש"ס בישראל מומר וז"ל ולא מצי לשנויי בכותי דלא ציית דינא עכ"ל. ואפשר לומר דמשום הכי לא מוקי לה בכותי דבעירובין דף ס"ב אמר רבי יוחנן בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להישבון ופירש"י משום דאזהרתן היא מיתתן וקם ליה בדרבה מיניה מש"ה לא ניתן להשבון וא"כ הכא במנסך כיון דטעמא דחייב אינו אלא משום דכי אגביה קניה ובן נח בהגבהתו נמי ק"ל בדרבה מיניה ולשטת תוס' שם כתבו דגבי בן נח לא אמרינן ק"ל בדרבה מיניה דלא אתמר אלא בישראל ע"ש וניחא נמי דמוקי לה בישראל דבגמ' שם עביד צריכות' למטמ' ומדמע ומנסך אי תני מטמא ומדמע הוי אמינא ק"ל בדרבה מיניה קמ"ל כדרבי ירמיה כו' ואי לא מיירי בישראל א"כ תיקשי מנסך למה לי כיון דלא שייך ביה ק"ל בדרבה מיניה:פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש